Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspiracje psychologiczne

10 grudnia 2018

NR 42 (Grudzień 2018)

Zjawisko pracowniczego mobbingu w szkole

474

Miejsce pracy to przestrzeń, w której nawiązuje się rozmaite kontakty (Kordziński, 2010) społeczne. Decyduje się również o tym, z kim się komunikuje oraz współdziała. Szkoła jest miejscem, w którym dochodzi do wszelkiego rodzaju kontaktów międzyludzkich, relacji pomiędzy uczniami, nauczycielem a uczniami, jak również pomiędzy pracownikami placówki. Doświadczenia mobbingu są zawsze bardzo intensywne i mają długotrwałe skutki.

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, które można zauważyć w szkole, jest mobbing, który jest zjawiskiem społecznym. Pojęcie mobbingu (Gebauer, 2007) oznacza szykanować, upokarzać. Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim. Osoba poddawana mobbingowi jest wykluczana ze społeczności i upokarzana. Szykanowanie oraz upokarzanie ma charakter systematyczny oraz powtarzający się. Mobbing pracowniczy to naruszanie dóbr osobistych pracowników.
Do czynników, które mają wpływ na powstawanie mobbingu pracowniczego, zalicza się:

POLECAMY

 • czynniki makrospołeczne (bezrobocie, korupcja, przekraczanie uprawnień przez przełożonych),
 • czynniki osobiste (zazdrość, zawiść, chciwość, nieżyczliwość, niekompetencja),
 • czynniki związane z działalnością pracodawcy jako organizacji (zła struktura organizacyjna).

Warto zaznaczyć, że głównie stereotypy (Kordziński, 2010) prowadzą do rozmaitych niesprawiedliwych osądów, sprzyjają budowaniu uprzedzeń oraz są jedną z najczęstszych przyczyn powstawania konfliktów w pracy. U pracownika poddanemu działaniom mobbingowym dochodzi do zaniżenia oceny przydatności zawodowej, co powoduje jego poniżenie, ośmieszenie, izolację lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
Mobbing pracowniczy można podzielić (Marciniak, 2011) na czynny i bierny.

 • Mobbing czynny polega na obarczaniu pracownika zbyt dużą odpowiedzialnością przy ograniczaniu mu możliwości podejmowania decyzji.
 • Mobbing bierny polega na powtarzającym się lekceważeniu pracownika, niezauważaniu go oraz niewydawanie jakichkolwiek poleceń.

Poniżej zostało przytoczone pięć głównych kryteriów mobbingu, do których zostały przydzielone charakterystyczne cechy:

 1. Zaburzające możliwość komunikowania się:
 • ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się,
 • ciągłe przerywanie wypowiedzi,
 • ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się,
 • reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem lub pomstowaniem,
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy,
 • ciągłe krytykowanie życia prywatnego,
 • nękanie przez telefon,
 • ustne groźby i pogróżki,
 • groźby na piśmie,
 • ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia,
 • różnego rodzaju aluzje bez wyrażania się wprost.
 1. Zaburzające stosunki społeczne:
 • unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą,
 • niedawanie możliwości odezwania się,
 • zabranianie kolegom rozmów z ofiarą,
 • traktowanie jak powietrze.
 1. Mające na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby:
 • mówienie źle o danej osobie „za jej plecami”,
 • rozsiewanie plotek,
 • podejmowanie prób ośmieszenia,
 • sugerowanie choroby psychicznej,
 • kierowanie na badanie psychiatryczne,
 • wyśmiewanie niepełnosprawności lub kalectwa,
 • ośmieszanie współpracownika,
 • żarty i wyśmiewanie życia prywatnego,
 • wyśmiewanie się z narodowości,
 • zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą,
 • fałszywe ocenianie zaangażowania w pracę,
 • kwestionowanie podejmowanych decyzji,
 • poniżanie, używanie przezwisk.
 1. Mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:
 • niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania,
 • odbieranie prac zleconych wcześniej do wykonania,
 • zlecanie wykonania prac pozbawionych sensu,
 • przydzielanie zadań poniżej umiejętności ofiary,
 • zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania,
 • dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary.
 1. Mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary:
 • zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia,
 • grożenie przemocą fizyczną,
 • stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej,
 • znęcanie się fizyczne.

W przypadku, gdy dochodzi do konfliktu między dwiema lub więcej osobami, któremu towarzyszy napięcie, emocje, niezgoda wystąpienie zjawiska mobbingu staje się nieuniknione.
Mobbing przechodzi przez kilka faz.

Faza pierwsza

Pojawienie się i ukryte rozszerzanie się mobbingu
Pojawiające się w tej fazie konflikty są rozwiązywane źle lub nie są rozwiązywane w ogóle. Ofiara odczuwa codzienny strach przed pójściem do pracy i ciągle jest poddawana stanom napięcia nerwowego. Organizm wysyła sygnały alarmowe typu:

 • bóle głowy,
 • bóle brzucha,
 • bóle zamostkowe,
 • nudności,
 • wymioty,
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
 • bezsenność,
 • zaburzenia koncentracji,
 • stany lękowe,
 • sięganie po używki, np. alkohol, leki nasenne, uspokajające.

Faza druga

Utrwalonego mobbingu
Osoba poddana mobbingowi pracuje w ciągłym napięciu i stresie, zaczyna popełniać błędy w pracy, a zaburzone relacje między współpracownikami pogarszają się jeszcze bardziej. Pracownik w tej fazie mobbingu coraz częściej przebywa na zwolnieniach chorobowych. Pozostawienie pracownika w takim stanie bez pomocy prowadzi do chorób takich jak:

 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • udar mózgu,
 • astma oskrzelowa.

Faza trzecia

Zaawansowana
Osoba poszkodowana pod wpływem ciągłego stresu i presji zawodowej nie potrafi sprostać stawianym jej wymaganiom zawodowym i społecznym. Prowadzi to do tzw. zmęczenia materiału. Zaczynają pojawiać się zachowania niekontrolowane typu:

 • wybuchy agresji,
 • skrajna apatia,
 • gwałtowny spadek lub wzrost wagi ciała,
 • choroby układu krążenia,
 • nieprawidłowa praca serca,
 • przewlekłe bóle migrenowe,
 • dolegliwości trawienne (wrzody żołądka i dwunastnicy),
 • stany lękowo-depresyjne,
 • izolowanie się.

Ofiara mobbingu ma obniżoną samoocenę, nie docenia własnych możliwości oraz kompetencji. Zostają zaburzone następujące zdolności nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych:

 • przebywanie i komunikowanie się z ludźmi,
 • budowanie trwałych relacji i związków,
 • brak kontaktów interpersonalnych.

Bardzo często w zaawansowanej fazie mobbingu osoba poszkodowana odchodzi z pracy.
Zachowania mobbingowe (Szewczyk, 2012) można podzielić na pięć grup:

 • oddziaływania utrudniające możliwości komunikowania się,
 • oddziaływania niszczące prawidłowe stosunki społeczne,
 • zachowania mające na celu zaburzenie społecznego odbioru osoby,
 • zachowania pogarszające jakość ż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy