Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami różniącymi się kulturowo i językowo
Praktyczne wskazówki

Artykuły | 1 lutego 2018 | NR 20
124

Otwarcie granic oraz dążenie do poprawy warunków życia spowodowały, że wiele osób podjęło migrację zarobkową do państw wysoko rozwiniętych. Również nasz kraj jest uważany przez wielu obcokrajowców za miejsce, w którym można rozpocząć dochodową pracę i zapewnić sobie oraz swoim bliskim warunki godnego życia. Dlatego coraz częściej w polskich szkołach można spotkać uczniów odmiennych kulturowo i językowo.

Należy pamiętać, że dzieci i rodzice cudzoziemscy mogą natrafiać na swojej drodze na różnorodne przeszkody spowodowane: odmiennością kulturową, stanem psychicznym i fizycznym po ciężkich przeżyciach (wynikających np. z konieczności ucieczki ze swojego rodzimego kraju), nieznajomością polskiej rzeczywistości prawnej. Niewątpliwie przybycie do szkoły rodziców ucznia, którzy nie znają języka i panujących obyczajów, jest sytuacją powodującą dyskomfort. Musimy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zarówno ta pierwsza, jak i kolejne wizyty nie były uciążliwe dla żadnej ze stron oraz dawały początek efektywnej współpracy. 

Działania możliwe do podjęcia 

Co możemy zrobić, aby zbudować pozytywne relacje z rodzicami różniącymi się pod względem kultury i języka?

 • Po pierwsze: praca nad sobą. Osoba pracująca z rodzinami cudzoziemskimi powinna wyzbyć się uprzedzeń i stereotypów, a także rozwijać własne kompetencje kulturowe, wśród których znajdują się głównie świadomość kulturowa, wiedza o kulturze oraz wrażliwość kulturowa. Niewątpliwie nauczyciel powinien traktować zarówno ucznia odmiennego kulturowo i językowo, jak i jego rodzinę z należytym szacunkiem, okazując to w komunikatach werbalnych i niewerbalnych. Wskazana jest również pomoc w wypełnianiu wszelkich formalności. Ogromną barierę komunikacyjną stanowi nieznajomość języka – w takiej sytuacji warto posiłkować się obecnością tłumacza. Poszukując takiej osoby, można skorzystać ze wsparcia instytucji działających na rzecz obcokrajowców w Polsce (wykaz niektórych z nich został zamieszczony w kolejnej części materiału – tabela).
 • Po drugie: nawiązanie dialogu. Porozumienie z każdym rodzicem jest podstawą efektywnej współpracy. Chcąc mieć w rodzicu partnera, należy traktować go podmiotowo. W kontakcie z rodzicem cudzoziemskim trzeba zapoznać go z podstawowymi informacjami na temat struktury systemu kształcenia, funkcjonowania ucznia w szkole, działalności edukacyjnej. Mimo że wiadomości te wydają się nam oczywiste, dla rodzica i ucznia odmiennych językowo i kulturowo mogą one być trudne do zrozumienia. W razie ewentualnego przyjęcia do szkoły ucznia cudzoziemca, można opracować sobie zbiór istotnych informacji w formie pakietu powitalnego, w którym każdy uczeń i jego rodzic znajdą różnorodne informacje dotyczące życia szkolnego, np.1:
 • mapę dojazdu do wybranej szkoły, 
 • schemat systemu edukacji w Polsce, 
 • kalendarz roku szkolnego, 
 • szkolny porządek dnia, 
 • wykaz przedmiotów potrzebnych w szkole (książki, zeszyty, przybory szkolne), 
 • dzienniczek ucznia, 
 • informacje o zajęciach dodatkowych (zarówno przeznaczonych dla wszystkich uczniów, np. koła zainteresowań, za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy