Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami różniącymi się kulturowo i językowo
Praktyczne wskazówki

Artykuły | 1 lutego 2018 | NR 20
0 651

Otwarcie granic oraz dążenie do poprawy warunków życia spowodowały, że wiele osób podjęło migrację zarobkową do państw wysoko rozwiniętych. Również nasz kraj jest uważany przez wielu obcokrajowców za miejsce, w którym można rozpocząć dochodową pracę i zapewnić sobie oraz swoim bliskim warunki godnego życia. Dlatego coraz częściej w polskich szkołach można spotkać uczniów odmiennych kulturowo i językowo.

Należy pamiętać, że dzieci i rodzice cudzoziemscy mogą natrafiać na swojej drodze na różnorodne przeszkody spowodowane: odmiennością kulturową, stanem psychicznym i fizycznym po ciężkich przeżyciach (wynikających np. z konieczności ucieczki ze swojego rodzimego kraju), nieznajomością polskiej rzeczywistości prawnej. Niewątpliwie przybycie do szkoły rodziców ucznia, którzy nie znają języka i panujących obyczajów, jest sytuacją powodującą dyskomfort. Musimy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zarówno ta pierwsza, jak i kolejne wizyty nie były uciążliwe dla żadnej ze stron oraz dawały początek efektywnej współpracy. 

Działania możliwe do podjęcia 

Co możemy zrobić, aby zbudować pozytywne relacje z rodzicami różniącymi się pod względem kultury i języka?

POLECAMY

 • Po pierwsze: praca nad sobą. Osoba pracująca z rodzinami cudzoziemskimi powinna wyzbyć się uprzedzeń i stereotypów, a także rozwijać własne kompetencje kulturowe, wśród których znajdują się głównie świadomość kulturowa, wiedza o kulturze oraz wrażliwość kulturowa. Niewątpliwie nauczyciel powinien traktować zarówno ucznia odmiennego kulturowo i językowo, jak i jego rodzinę z należytym szacunkiem, okazując to w komunikatach werbalnych i niewerbalnych. Wskazana jest również pomoc w wypełnianiu wszelkich formalności. Ogromną barierę komunikacyjną stanowi nieznajomość języka – w takiej sytuacji warto posiłkować się obecnością tłumacza. Poszukując takiej osoby, można skorzystać ze wsparcia instytucji działających na rzecz obcokrajowców w Polsce (wykaz niektórych z nich został zamieszczony w kolejnej części materiału – tabela).
 • Po drugie: nawiązanie dialogu. Porozumienie z każdym rodzicem jest podstawą efektywnej współpracy. Chcąc mieć w rodzicu partnera, należy traktować go podmiotowo. W kontakcie z rodzicem cudzoziemskim trzeba zapoznać go z podstawowymi informacjami na temat struktury systemu kształcenia, funkcjonowania ucznia w szkole, działalności edukacyjnej. Mimo że wiadomości te wydają się nam oczywiste, dla rodzica i ucznia odmiennych językowo i kulturowo mogą one być trudne do zrozumienia. W razie ewentualnego przyjęcia do szkoły ucznia cudzoziemca, można opracować sobie zbiór istotnych informacji w formie pakietu powitalnego, w którym każdy uczeń i jego rodzic znajdą różnorodne informacje dotyczące życia szkolnego, np.1:
 • mapę dojazdu do wybranej szkoły, 
 • schemat systemu edukacji w Polsce, 
 • kalendarz roku szkolnego, 
 • szkolny porządek dnia, 
 • wykaz przedmiotów potrzebnych w szkole (książki, zeszyty, przybory szkolne), 
 • dzienniczek ucznia, 
 • informacje o zajęciach dodatkowych (zarówno przeznaczonych dla wszystkich uczniów, np. koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze czy zajęcia sportowe, jak i zajęcia dodatkowe dla uczniów cudzoziemskich, np. dodatkowe zajęcia z języka polskiego czy zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu),  
 • informacje o przerwie (np. o możliwościach spędzania przerwy w szkole: biblioteka, sala gimnastyczna, boisko szkolne), 
 • informacja o trudnych sytuacjach, w których może znaleźć się uczeń, takich jak spóźnienie, złe samopoczucie, kłótnia z kolegą ze szkoły, oraz wskazówki, jak rozwiązać dany problem, 
 • wskazówki dla uczniów, w jaki sposób mogą zaprzyjaźnić się z nowymi kolegami/koleżankami w szkole, 
 • system oceniania w szkole, dotyczący oceniania zarówno przedmiotowego, jak i zachowania ucznia, 
 • wzory formularzy szkolnych, takich jak zawiadomienie dyrekcji szkoły o zebraniu dla rodziców, usprawiedliwienie nieobecności w szkole, zwolnienie z zajęć szkolnych czy zgoda rodzica na udział ucznia w wycieczce/wyjeździe integracyjnym (formularze powinny być dwujęzyczne, co znacznie ułatwi rodzicom nieznającym języka polskiego ich wypełnienie i podpisanie), 
 • minisłowniczek podstawowych terminów szkolnych, takich jak: rok szkolny, semestr, wakacje, wywiadówka, ocena, dyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny, egzamin, grono pedagogiczne czy pokój nauczycielski.
 • Po trzecie: asystent kulturowy. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może zatrudnić w szkole asystenta kulturowego, którym może zostać osoba władająca językiem kraju pochodzenia ucznia i rodzica. Poprzez swoją obecność wspomaga ona ucznia i rodzica w zrozumieniu przekazywanych informacji, kultury, zachowań. Asystent przekazuje społeczności szkolnej istotne informacje dotyczące kultury kraju pochodzenia dziecka cudzoziemskiego oraz wyjaśnia zachowania uwarunkowane kulturowo. W zakresie zatrudniania asystentów kulturowych pomocne mogą okazać się instytucje oznaczone* i zamieszczone w tabeli 1.
 • Po czwarte: integracja. Powinna ona obejmować wszystkich członków społeczności szkolnej podczas różnych imprez i uroczystości. Warto jednak dodatkowo zorganizować spotkania dla wszystkich rodziców i uczniów różnych pod kątem języka i kultury – dzięki temu osoby te uświadomią sobie, że inni również znajdują się w podobnej sytuacji. 
 • Po piąte: instytucje wsparcia. Warto korzystać z pomocy wymienionych w instytucji Tab. 1.

Jolanta Miroslaw dokonała zestawienia najważniejszych potrzeb uczn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy