Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody nauczania

8 kwietnia 2019

NR 45 (Kwiecień 2019)

Lektura w edukacji wczesnoszkolnej. Jak wspieramy całościowy rozwój dziecka, czytając mu lektury?

0 886

Jeśli chcemy nauczyć dzieci odczuwania przyjemności z czytania, nie wymagajmy od nich, by czytały książki, zanim nie osiągną takiego poziomu sprawności w czytaniu, który umożliwi doświadczenie przyjemności.

Jednym z etapów, niezwykle ważnym w drodze do bycia czytelnikiem, jest umiejętność słuchania czytanej książki. Nabycie tej umiejętności, a także wzbudzenie zainteresowania dzieci książką, to proces, który przy systematycznej pracy nauczyciela, w zależności od indywidualnych możliwości dzieci, trwa od miesiąca do pół roku (za: I. Koźmińska, E. Olszewska „Wychowanie przez czytanie”,  Warszawa 2010). 

O coraz lepszej umiejętności słuchania będzie świadczyć zwiększona aktywność uczniów w zakresie dzielenia się emocjami, ich zaangażowanie w czasie dyskusji nad wysłuchanym fragmentem książki, skłonność do refleksji i polemiki z kolegami, argumentowanie wypowiedzi. Takie zachowania będą także ewidentną oznaką poprawy koncentracji, wydłużania się przedziału uwagi, rozwoju myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego. Ciekawe działania i rozmowy po wspólnym wysłuchaniu lektury sprzyjają doskonaleniu umiejętności dobrego komunikowania się, zwiększeniu otwartości dzieci na nowe sytuacje i osoby, powstawaniu bliskich relacji i zacieśnianiu więzi między dziećmi i czytającym nauczycielem. To najprostszy sposób na to, by wypracować z dziećmi nawyk czytania i mieć wpływ na gusty czytelnicze uczniów.

Podstawa programowa akcentuje rolę języka w procesie integracji.  „Elementem integrującym poszczególne kierunki edukacji jest język w aspekcie semiotycznym. Dziecko, ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań i przeżyć za pomocą systemu znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych, ilościowych, technik plastycznych, ekspresji ruchowej, muzycznej itd.”. („Komentarz do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” D. Dziamska, M. Małyska, M. Wróblewska, J. Woźniak). 

Wspólnie czytana lektura może być także doskonałym narzędziem integracji w edukacji wczesnoszkolnej. Integracja ma charakter czynnościowy, treściowo-organizacyjny, metodyczny. Sytuacje edukacyjne, zorganizowane wokół czytanej dzieciom i z dziećmi lektury, dają naturalną możliwość wielokierunkowej aktywizacji dziecka, stwarzają nauczycielowi okazję do wspierania funkcji stymulujących rozwój oraz do obserwacji i diagnozowania osiągnięć rozwojowych. Dobrze zorganizowane uczenie się oparte jest na różnych formach aktywności uczniów, integruje czynności wyprowadzone z doświadczeń, doznań i aktywności peryferyjnego systemu nerwowego, czyli z wielozmysłowej eksploracji świata. Ważną rolę w stymulowaniu aktywności dzieci pełni wyobraźnia. Wszystkie czynności złożone, np.: czytanie, pisanie, rachowanie są łatwiej osiągalne przy dużym zaangażowaniu wyobraźni1. Czytanie dzieciom książek to z całą pewnością doskonały sposób stymulowania rozwoju wyobraźni.

Jaką zatem funkcję, w kontekście chociażby powyższych rozważań, mają nierzadko spotykane w dzisiejszej polskiej szkole polecenia nauczyciela:  „Przeczytajcie lekturę na kolejny poniedziałek, bo będziemy ją omawiać”? Czy to podejście, usprawiedliwiane często słowami: 
„nie mamy czasu na czytanie lektur w czasie lekcji” ma uzasadnienie we wspieraniu całościowego rozwoju dziec...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy