Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak skutecznie pokonywać trudności szkolne

6 lutego 2018

NR 22 (Grudzień 2016)

Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania

0 294

Specyficzne trudności w nauce czytania są poważnym problemem zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców dzieci, które je przejawiają. W literaturze można spotkać się z różnorodnym rozumieniem pojęcia dysleksja, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Kluczowa definicja dysleksji została opublikowana w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych przez Towarzystwo Dysleksji imienia Ortona (Orton Dyslexia Society) i brzmi ona następująco: Dysleksja jest jednym z wielu trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego.

Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku oraz innych zdolności poznawczych  i umiejętności szkolnych; jak również nie są wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trud-
nościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, często oprócz trudności w czytaniu pojawiają się poważn  trudności w opanowaniu czynności pisania i poprawnej pisowni.

W piśmiennictwie pedagogicznym specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania u dzieci w młodszym wieku szkolnym określane są mianem ryzyka dysleksji.

Termin ryzyko dysleksji można zdefiniować jako zagrożenie wystąpienia dysleksji, czyli podwyższone prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości u konkretnego dziecka1. Przypomina się o nim najczęściej w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki czytania i pisania. W Polsce o ryzyku dysleksji mówimy w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Ryzyko dysleksji to symptomy dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka (deficyty rozwoju funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania), które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej. Pojęcie to upowszechniła prof. Marta Bogdanowicz i w jej publikacjach można znaleźć bogaty materiał dotyczący tego zjawiska. Ryzyko dysleksji jest prawdopodobne w wypadku:

 • obciążenia genetycznego (dysleksja występuje w rodzinie),
 • ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu,
 • dysharmonijnego rozwoju psychomotorycznego (występują symptomy ryzyka dysleksji).

Symptomy ryzyka dysleksji ujawniają się w formie opóźnienia rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, ruchowych i lateralizacji, orientacji w schemacie ciała, przestrzeni i w czasie oraz w czytaniu i pisaniu.

W niniejszym artykule pragnę omówić wyłącznie specyficzne trudności w czytaniu.

Poniżej przedstawiam więc symptomy dysleksji rozwojowej u uczniów w nabywaniu umiejętności szkolnych dotyczących czytania.

Czytanie

Nasilone trudności w nauce czytania, przejawiające się w jednej z form:

 • mało błędów, lecz wolne tempo czytania, prymitywna technika (głoskowanie lub sylabizowanie z wtórną syntezą słowa), słabe rozumienie tekstu;
 • bardzo szybkie tempo czytania, lecz z wieloma błędami, domyślanie się treści na podstawie kontekstu, często niewłaściwe i słabe rozumienie przeczytanego tekstu;

albo występowanie pojedynczych objawów:

 • niewłaściwe tempo czytania;
 • nieodpowiednia do poziomu edukacji technika czytania.

Charakterystyczne objawy trudności w czytaniu to także:

 • niechęć do czytania,
 • opuszczanie liter w wyrazach,
 • gubienie się w tekście,
 • czytanie wspak,
 • zgadywanie wyrazów,
 • przekręcanie końcówek wyrazów,
 • czytanie na pamięć,
 • koncentracja na technice czytania zamiast na czytanej treści.

Najczęściej autorzy określają czytanie jako proces. Według M. Tyszkowej czytanie jest skomplikowanym procesem, angażującym w wieloraki sposób różnorodne czynności dziecka, do których zalicza ona: sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), ruchowe (artykulacyjne oraz manualne), poznawcze (pamięciowe, spostrzeżeniowe itp.), ale przede wszystkim umysłowe czynności.

W czytaniu można wyróżnić trzy integralnie połączone ze sobą aspekty, tworzące trzy poziomy:

 • techniczny (technika czytania; kojarzenia grafemów z fonemami i odwrotnie),
 • semantyczny (czytanie ze zrozumieniem: rozumienie treści zawartej w tekście),
 • krytyczno-twórczy (czytanie krytyczno-twórcze), refleksyjna i krytyczna ocena odczytywanych treści.

Zdaniem A. Brzezińskiej przygotowanie dziecka do opanowania tych umiejętności wymaga rozwoju i doskonalenia:

 • sfery funkcji psychomotorycznych (sprawność analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego; sprawność aparatu artykulacyjnego oraz sprawność manualna),
 • sfery procesów emocjonalno-motywacyjnych (warunkujących postawę dziecka wobec konieczności opanowania tych umiejętności).

Należy zatem pamiętać, że wszystkie te sfery wzajemnie się warunkują, zapewniając właściwy poziom czytani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy