Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

16 lutego 2018

NR 26 (Kwiecień 2017)

W Dziecięcym Departamencie Ochrony Przyrody i Życia na Ziemi

285

Wśród różnego rodzaju ważnych departamentów ten jeden – dziecięcy, odgrywa z różnych powodów priorytetową rolę: został utworzony na obszarze zamieszkiwanym przez uczniów, zajmuje się kluczowymi zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody Małej i Wielkiej Ojczyzny, a pośrednio – całej Ziemi, znakomicie funkcjonuje przy skromnych, wręcz niezbędnych nakładach finansowych. „Pracownicy” tego wyjątkowego Departamentu otrzymują wynagrodzenie w postaci darów natury: klekotu bociana, innym razem – zapachu niezliczonej ilości kwiatów na dzikiej łączce pod lasem, czasami szczebiotu jaskółki wijącej swój ekodomek nad parapetem klasowego okna. Departament jest na tyle wielki, że każde dziecko może w nim znaleźć bardzo ważną i wyjątkowo odpowiedzialną pracę i zadania dla siebie. Najważniejszym zadaniem Departamentu jest ochrona przyrody i życia na Ziemi. Podobno to zadanie są w stanie wypełnić jedynie dzieci… Wystarczy, że dana im będzie szansa.

Temat dnia aktywności

W Dziecięcym Departamencie Ochrony Przyrody i Życia na Ziemi

Cele ogólne

 • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat ochrony przyrody,
 • kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych

Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • przypomną wiadomości związane z różnymi formami ochrony przyrody,
 • poszerzą wiedzę na temat ochrony przyrody – zapoznają się z pojęciem „gatunki parasolowe”,
 • będą kształtować umiejętność szybkiego pozyskiwania konkretnej wiedzy z różnego rodzaju źródeł informacji naukowej,
 • zrozumieją, że ochrona przyrody nie jest wyborem, lecz koniecznością,
 • odkryją, że w dzieło ochrony przyrody i życia na Ziemi muszą być zaangażowani wszyscy ludzie, a więc i dzieci,
 • poznają znaczenie słowa „departament”,
 • poznają przykłady dobrych zabaw ekologicznych,
 • przekonają się, że twórcza wyobraźnia stwarza możliwość pozyskiwania ciekawych materiałów plastycznych bez konieczności ich kupowania w sklepie,
 • wykonają ciekawe zadania o charakterze przyrodniczym, polonistycznym i plastyczno-technicznym,
 • włączą do swoich działań proekologicznych inne osoby i instytucje,
 • zaprezentują wykonane prace na wystawach klasowych i ogólnoszkolnych,
 • wykażą się aktywnością, zaangażowaniem i twórczą postawą podczas realizacji poszczególnych zadań

Metody 
i techniki pracy

 • rozmowa kierowana,
 • „dywanik pomysłów”,
 • zabawa dydaktyczna,
 • działania praktyczne,
 • praca samodzielna i zespołowa z materiałami źródłowymi,
 • „burza mózgów”

Materiały i środki dydaktyczne

Wymienione przy poszczególnych zadaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczona niżej propozycja zajęć dla klasy III jest pomysłem na realizację ważnych zagadnień programowych z zakresu ochrony przyrody. Poszczególne zadania stwarzają możliwość ich realizacji w formie zabawowej, połączonej z nutką twórczej wyobraźni i kształtowaniem u dzieci umiejętności holistycznego patrzenia na otaczający świat.

Część zadań, po stosownej do wieku i możliwości dzieci modyfikacji, może być wykorzystana w pracy z uczniami II i I klasy. 
Czas trwania zajęć: łącznie ok. 4–5 godzin, z możliwością podzielenia tematu na kilka części i zrealizowania w ciągu kolejnych dni.

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Potrzebne będą: kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, nagrania głosów ptaków podlegających ochronie gatunkowej (np. sowy, skowronka, derkacza), dostępne publikacje przyrodnicze związane z ochroną przyrody (np. encyklopedie, słowniki, atlasy, Polska Czerwona Księga Roślin, Polska Czerwona Księga Zwierząt, czasopisma: „Aura”, „Biologia w szkole”, „Chrońmy przyrodę ojczystą”, „Dzikie życie”, „Przyroda Polska”), wydrukowane zadania dotyczące ochrony przyrody w Polsce (tyle egzemplarzy, ile będzie zespołów).

Nauczyciel wita dzieci i zaprasza do wysłuchania krótkiego koncertu (5–7 min) w wykonaniu skrzydlatych artystów. Informuje, że zwierzęta te zagrożone są wyginięciem i dlatego podlegają prawnej ochronie (nie wolno ich łowić, straszyć, niepokoić, zaglądać do gniazd, niszczyć środowiska ich życia).

Uczniowie dyskutują nad problemem ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu, prowadząc rozmowę kierowaną pytaniami nauczyciela, np. W jaki sposób chroniona jest przyroda w miejscowości zamieszkanej przez dzieci? Jakie działania na rzecz ochrony przyrody podejmowane są przez członków rodzin uczniów? W jaki sposób dzieci przyczyniają się do ochrony przyrody? Jakie wartościowe działania na rzecz ochrony przyrody możemy podjąć wspólnie?

Utrwalenie wiadomości na temat form ochrony przyrody w Polsce. Nauczyciel dzieli dzieci na kilka zespołów, rozdaje kartki z wydrukowanym zadaniem i poleca je wykonać w oparciu o posiadaną wiedzę i dostępne źródła informacji. Zadanie jest wykonane prawidłowo, gdy dzieci podkreślą wszystkie wymienione formy ochrony przyrody.

Zadanie:

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, dowiedz się, które z wymienionych form ochrony przyrody występują w Polsce; podkreśl je.

parki narodowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe, ochrona gatunkowa

Część główna

Kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody i życia na Ziemi?
(edukacja społeczna i przyrodnicza)

Należy przygotować: pasek białego papieru (może być zadrukowana z jednej strony kartka A4, rozcięta na połowę), 
duży arkusz papieru (może być gazeta), karteczki samoprzylepne, klej (najlepiej ekologiczny), pisaki (tyle, ile będzie
dzieci), instrukcje wykonania pracy domowej.

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zadaniem, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za ochronę przyrody i życia na Ziemi. Zapisuje pytanie na białym pasku papieru i przykleja go na dużym arkuszu – na przykład na środku. Poleca uczestnikom zajęć udzielenie odpowiedzi w krótkiej formie – w postaci zapisów na karteczkach; uczniowie zapisują każdą odpowiedź i przyklejają karteczki na przygotowanym arkuszu (nie należy przyklejać odpowiedzi powtarzających się). Nauczyciel kieruje pracą dzieci w taki sposób, aby ostatecznie z arkusza można było wywnioskować, że za ochronę przyrody i życia na Ziemi odpowiedzialność ponoszą wszyscy ludzie, także dzieci.

„Burza mózgów” – uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób mogą przyczynić się do ochrony przyrody i życia na Ziemi. Nauczyciel chwali różne pomysły i proponuje ich uporządkowanie przez powołanie Dziecięcego Departamentu Ochrony Przyrody i Życia na Ziemi. Wyjaśnia pojęcie „departament” (instytucja powołana na danym obszarze do ważnych zadań).

Zadania Dziecięcego Departamentu Ochrony Przyrody i Życia na Ziemi
(edukacja przyrodnicza i polonistyczna)

Uczestnicy zajęć pod kierunkiem nauczyciela wyznaczają obszary działań powołanego Departamentu. Szukają sojuszników swoich działań – ustalają, kto oprócz nauczyciela edukacji przyrodniczej może pomóc w ich realizacji. Sporządzają dokument w formie tabelki i zamieszczają go w zeszycie do przyrody, np.:

Obszar działań
 Dziecięcego Departamentu Ochrony Przyrody 
i Życia na Ziemi

Osoby i instytucje wspierające realizację 
działań

Zorganizowanie wystawy książek i czasopism poświęconych ochronie przyrody

biblioteka szkolna, biblioteka miejska, nadleśnictwo, nauczyciele przyrody

Poznanie kilku gatunków roślin i zwierząt zagrożonych całkowitym wyginięciem

nauczyciel zajęć przyrodniczych, bibliotekarz 

Przygotowanie „Rogów obfitości” niezbędnych do wykonania prac plastycznych o charakterze ekologicznym

rodzice uczniów, dziadkowie, sąsiedzi, pracownicy wybranych sklepów

Wykonanie plakatów nawiązujących do ochrony przyrody i życia na Ziemi

nauczyciel plastyki, rodzice uczniów

Włączenie wszystkich członków rodziny do działań na rzecz przyrody i Ziemi

rodzice, rodzeństwo, dziadkowie uczniów

 

P

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy