Dołącz do czytelników
Brak wyników

Psychologia w szkole

28 czerwca 2018

NR 17 (Maj 2016)

Pieniądze to nie wszystko
Dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny. Jak pomóc?

394

Dzieci z ubogich rodzin są jedną z grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem przez rówieśników. Doświadczenie wykluczenia może odcisnąć na nich głębokie piętno, dodatkowo utrudniając ich – i tak już niełatwą – sytuację. Zadaniem szkoły jest przeciwdziałać temu zjawisku.

Według GUS aż 900 tys. dzieci wychowuje się w rodzinach, w których dochód na osobę jest niższy od minimum koniecznego do spełnienia podstawowych potrzeb. Szczególnie zagrożone ubóstwem są rodziny mieszkające na wsi, borykające się z bezrobociem, z niskim wykształceniem rodziców, a także te, do których przynależy osoba niepełnosprawna.

Stereotypy dotyczące biednych są bezlitosne – ubóstwo kojarzone jest z lenistwem, brakiem ambicji, głupotą, uzależnieniem od alkoholu, „byciem gorszym”. Przyczyn ubóstwa szuka się w dotkniętej nim osobie („za mało się stara”, „jest leniwa”, „nie nadaje się do pracy”), a nie tam, gdzie faktycznie należy – w braku perspektyw czy w strukturalnym bezrobociu.

Ubóstwo a dyskryminacja

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona wynika, że to właśnie ubóstwo jest jedną z najczęstszych przesłanek do dyskryminacji w szkole.

Dyskryminacja ubogich uczniów przejawia się m.in. w:

  • wywyższaniu się uczniów o wysokim statusie materialnym, np. poprzez podkreślanie faktu, że stać ich na więcej niż pozostałych, czy częste opowiadanie o tym, co zapewniają im rodzice; osoby z tej grupy oczekują, by inni starali się do nich dopasować (np. mieć lepszy telefon komórkowy, ubrania, lepiej wyglądać), inaczej są wykluczani z grupy,
  • podkreślaniu przez „elitę” różnic między nimi, „lepszymi”, a „zwykłymi” czy „biedakami” – strategia budowania społecznego dystansu dla wywyższenia własnej grupy,
  • wyśmiewaniu i poniżaniu przez dzieci zamożne i aspirujące do ich grupy osób niezamożnych, „sprowadzanie ich do parteru”, wykluczanie z aktywności szkolnych i pozaszkolnych (np. przyjęć urodzinowych).

Poważnym problemem jest częsty brak zrozumienia zamożniejszych rówieśników dla sytuacji osób uboższych. Kiedy np. uboga uczennica tłumaczy, że nie może jechać na klasową wycieczkę, bo jej rodzina nie ma pieniędzy, koleżanki i koledzy orzekają, że ma „głupie wymówki”.

Zadania szkoły

Rolą szkoły jest diagnozowanie sytuacji uczniów oraz proponowanie im odpowiednich metod finansowego i pozafinansowego wsparcia. W razie potrzeby należy też interesować sytuacją rodziny instytucje zewnętrzne (np. opiekę społeczną, sąd rodzinny). Warto pamiętać, że choć ubogie rodziny wcale nie muszą zaniedbywać swoich dzieci, to nierzadko tak się dzieje, a zaniedbanie dziecka przez prawo polskie (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) uważane jest za formę przemocy wobec dziecka, która powinna skłonić szkołę do działania (udzielenia pomocy i wsparcia), a w poważniejszych (lub powtarzających się) przypadkach – do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty czy zawiadomienia sądu.

Konsekwencje ubóstwa

Dzieci doświadczające ubóstwa i wykluczenia często borykają się z wynikającymi z tych doświadczeń trudnościami. Mają zaburzenia emocjonalne, niskie poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, bywają zamknięte w sobie i nieufne. Zaniżają swoje aspiracje i nie wierzą w swoje możliwości. Mogą też doświadczać zaburzeń zachowania i uwagi (rozkojarzenie, agresywne zachowania, nadmierna ruchliwość), u podłoża których leży… głód. Dzieci te bowiem często przychodzą do szkoły bez śniadania, co utrudnia im koncentrację i samokontrolę.

Ubóstwo ogranicza możliwości fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego rozwoju, przez co przyczynia się do obniżania szans edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w szkole. Ponadto życie w rodzinie, w której stale panuje obawa o finansowe bezpieczeństwo, jest dla dziecka sytuacją chronicznie stresującą. Nawet jeśli nie do końca zdaje sobie ono sprawę z sytuacji rodziny, wyczuwa niepokój rodziców i w efekcie również go doświadcza. Może to odciskać piętno na jego psychice, utrudniać uczenie się i grozić nieprzystosowaniem, uzależnieniami, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Dzieci ubogie częściej doświadczają też deprywacji potrzeb – fizjologicznych, materialnych (takich jak jedzenie, ubranie, ogrzewanie zimą) i emocjonalnych.

Ubóstwo ogranicza możliwości fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego rozwoju, przez co przyczynia się do obniżania szans edukacyjnych dziecka i jego funkcjonowania w szkole. Ponadto życie w rodzinie, w której stale panuje obawa o finansowe bezpieczeństwo, jest dla dziecka sytuacją chronicznie stresującą. 

Pomoc materialna i wsparcie rodziców

Badania pokazują, że bieda jest w dużym stopniu „dziedziczona” przez dzieci, ponieważ rodzice nie są w stanie zapewnić im wystarczających szans – mają zbyt mało środków, są nie dość zaradni. Mogą też po prostu nie wiedzieć, czego ich dziecku trzeba w zakresie edukacji, sportu czy udziału w kulturze. Zadaniem szkoły jest więc edukować i wspierać rodziców (radą, informacją, np. na temat metod wychowawczych, wspierania dziecka, budowania z nim więzi), a także pomóc im w zdobyciu środków finansowych, np. na dożywianie dziecka w szkole, dofinansowanie do wycieczek czy szkolnego stypendium. Jeśli w rodzinie źle się dzieje, rodzice są niezaradni, przewlekle chorzy (np. na depresję bądź poważną chorobę somatyczną), pojawiają się uzależnienia lub przemoc, brakuje środków na podstawowe potrzeby, jak jedzenie czy ogrzewanie, szkoła (np. wychowawca, pedagog szkolny) powinna zaprosić rodziców do swojej placówki, a jeśli nie przyjdą, to nawet odwiedzić ich w domu i porozmawiać z nimi o możliwych do osiągnięcia formach pomocy. Jeśli mimo to sytuacja nie ulegnie poprawie, sytuacją rodziny należy zainteresować ośrodek pomocy społecznej, a w razie poważnych zaniedbań rodzicielskich – nawet sąd rodzinny.

Wsparcie dla rodziców dziecka zagrożonego wykluczeniem jest ważną formą pomocy, bo może realnie poprawić jego sytuację życiową, a to z kolei korzystnie wpłynie na jego sytuację w szkole. To jednak nie wystarczy. Jeśli zauważamy, że dziecko doświadcza wykluczenia z grupy, niezwłocznie powinniśmy podjąć przeciwdziałające temu działania również na terenie szkoły.

Wsparcie indywidualne

Indywidualne wsparcie dziecka wykluczanego ze względu na status materialny powinno dotyczyć trzech zasadniczych obszarów:

  • wsparcia jego poczucia własnej wartości,
  • rozwinięcia jego umiejętności interpersonalnych i szkolnych,
  • pracy wychowawczej z całą klasą, mającej na celu niwelowanie stereotypów i włączanie dziecka do życia klasy.

Dziecko należy objąć adekwatną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W jej ramach niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zwiększenie zakresu i poziomu umiejętności interpersonalnych. Te działania, prowadzone umiejętnie i regularnie, psychicznie wzmocnią dziecko, pomogą mu uwierzyć w siebie, a także odnaleźć się w sytuacjach społecznych – w tym towarzyskich. W efekcie zwiększą się jego szanse na pozytywny odbiór ze strony rówieśników, a także motywacja, by wychodzić im naprzeciw, próbować włączać się do zabawy i innych wspólnych aktywności.

Dzieci, zwłaszcza w szkole podstawowej, są oceniane przez rówieśników nie tylko pod kątem stanu posiadania (jakości ubrań, zeszytów, butów, telefonu itp.), lecz także przez pryzmat swoich szkolnych osiągnięć. Niestety, dzieciom z ubogich rodzin obiektywnie trudniej jest (z powodu gorszych warunków) osiągać szkolne sukcesy. Jeśli nasz ubogi uczeń faktycznie dobrze sobie radzi, warto go od czasu do czasu (ale też nie za często) pochwalić i wyróżnić za to przed klasą. Jeśli jednak mamy do czynienia z dzieckiem, które doświadcza trudności w nauce, naszym zadaniem jest doprowadzić do jego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych czy wyrównawczych organizowanych na terenie szkoły, które pomogą mu nadrobić zaległości. Należy przy tym bacznie zwracać uwagę na to, by zajęcia te były organizowane w czasie dogodnym dla ucznia (np. tak, by po lekcjach mógł bez przeszkód wrócić do domu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy