Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pedagogiczne inspiracje

26 stycznia 2018

NR 27 (Maj 2017)

Nauczyciel, program, podręcznik a dziecko w drodze do przyszłości

0 940

Wielu nauczycieli specjalizujących się w edukacji młodszych dzieci oraz wielu rodziców coraz częściej zadaje sobie pytanie: Jak my, dorośli, możemy przygotować dzieci do życia w świecie, którego nie tylko nie znamy, ale nawet nie jesteśmy w stanie go sobie wyobrazić? Jak sprawić, aby dzieci rozpoczynające edukację trafiły do przyjaznej szkoły – miejsca, w którym rozwiną skrzydła? Co zrobić, aby dzieci przychodziły do szkoły z radością? Jak działać, aby nie niszczyć naturalnej ciekawości świata, otwartości, chęci poznawania i odkrywania, samodzielności i kreatywności? Jak dbać o harmonijny rozwój dziecka, by oprócz sfery poznawczej i intelektualnej rozwijało się społecznie i emocjonalnie? Co może zaproponować dzieciom szkoła, aby pozytywnie współistnieć ze światem nowoczesnych technologii? Jak realizować program, by nie był on dla mnie, nauczycielki, pierwszoplanowym elementem pracy i żeby nie przysłonił dziecka jako najistotniejszej osoby w mojej pracy?

Zapewne tego typu refleksje towarzyszą wielu nauczycielkom i nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. W obliczu zmian, które tak szybko zachodzą w świecie, a także w sytuacji zmiany systemu edukacyjnego w Polsce warto przemyśleć, jaka jest rola nauczyciela we współczesnej szkole, a jaka jest rola programu i podręcznika. Do czego program ma służyć nauczycielom, a podręcznik uczennicom i uczniom? Jaką koncepcję pracy przyjąć, aby każdemu dziecku dać szansę na osiągnięcie sukcesu?

Wiemy, że podręcznik jest tylko jednym z wielu źródeł wiedzy, często nie najważniejszym i nie najbardziej atrakcyjnym dla dziecka. A program na pewno nie powinien być spisem dyrektyw dla nauczyciela. Edukacja musi opierać się na nowych koncepcjach i pomysłach, a szkoła „tradycyjna” w obliczu odkryć naukowców zajmujących się badaniami mózgu powinna przejść do historii.

POLECAMY

Rozwiązania, które być może były odpowiednie (lub takimi się wydawały) jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, często się już nie sprawdzają. Warto więc sięgnąć po nowe. Te nowe pomysły na edukację, oparte na sprawdzonych już w wielu innowacyjnych szkołach, a jednocześnie niekiedy prostych rozwiązaniach organizacyjnych, metodach i formach pracy możliwych do wdrożenia natychmiast gwarantują, że edukacja dziecka będzie procesem aktywnym, a w konsekwencji efektywnym.

Nauczyciele stają zatem przed nowymi wyzwaniami. Czasem najpoważniejszym problemem jest zmiana mentalna. Jak mówią neurodydaktycy, trzeba odejść od „ukrzesłowienia” uczniów, gdyż taka organizacja nauki nie sprzyja jej efektywności. Wiemy z badań, że należy tak organizować dzieciom zajęcia dydaktyczne, aby w ich trakcie mózg był cały czas aktywny. Najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie działań uczniów w oparciu o ich własne aktywności. Szkoła to miejsce, które ma inspirować do samodzielnego zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi, zachęcać do pracy w parach i większych zespołach, rozwijać ciekawość świata, umiejętność myślenia, analizowania i współpracy. Program to drogowskaz, który nie blokuje i nie ogranicza nauczyciela, ale pokazuje drogę, wspiera, motywuje, podsuwa pomysły, zachęca do kreatywności.
Każdy uczeń posiada potencjał, który trzeba odkryć, a następnie wspierać, gdyż dziecko nieustannie się rozwija. Dzieci, które przychodzą do szkoły, są pełne zaangażowania i chcą się uczyć. Mają w sobie wielką ciekawość poznawczą i nie potrzebują motywacji zewnętrznej. Doświadczeni nauczyciele wiedzą, że wystarczy nie niszczyć tego zapału, aby dziecko osiągnęło sukces.

W swoich publikacjach proponuję wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich (IW) Howarda Gardnera, amerykańskiego neuropsychologa, który twierdzi, że każdy z nas jest zdolny, tylko każdy nieco inaczej. Teoria ta umożliwia nietradycyjne spojrzenie na dziecko i jego potencjał. Każdy dysponuje bowiem szerokim wachlarzem możliwości, obejmującym różne typy inteligencji, gdyż inteligencja w rozumieniu gardnerowskim nie jest czymś jednorodnym, co można zmierzyć za pomocą testów. Być może to właśnie ta koncepcja stanie się bliska nauczycielom. Howard Gardner twierdzi, że wszystkie inteligencje wzajemnie się przenikają, oddziałują na siebie i ze sobą współpracują. Porównuje ich funkcjonowanie do działania sieci komputerów. Inteligencje tworzą pewien indywidualny dla każdego człowieka układ, zwany profilem inteligencji. Każdy człowiek jest zdolny, ale nie ma dwóch osób zdolnych w ten sam sposób. Profil ludzkich zdolności podlega zmianom w trakcie rozwoju. Każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką i – m.in. dlatego – ma niepowtarzalny profil inteligencji. Nauczyciele i rodzice powinni poznać, w jakim zakresie dziecko jest utalentowane. Pozwoli to na świadome wspieranie, rozwijanie i wykorzystywanie wachlarza możliwości każdego ucznia.

Naukę należy oprzeć na dominujących u danego dziecka inteligencjach, czyli tzw. mocnych stronach, aby była ona efektywna: zarówno doskonaląc te umiejętności, jak i korzystając z nich w celu rozwijania słabszych obszarów funkcjonowania dziecka. Istnieje niebezpieczeństwo identyfikowania poszczególnych inteligencji z konkretnymi przedmiotami szkolnymi czy dziedzinami wiedzy. Nic bardziej błędnego. Do skutecznego uczenia się potrzebujemy wszystkich typów inteligencji, a zbyt wczesne „profilowanie”, czy też opieranie się wyłącznie na przypisanym dziecku stylu uczenia się może spowodować zablokowanie tworzenia przez nie własnych, często intuicyjnych sposobów przyswajania wiedzy.

Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera jest teorią alternatywną, niektórzy psychologowie twierdzą, że inteligencja definiowana na sposób gardnerowski to raczej zdolność czy też talent. Jest teorią głęboko humanistyczną, ukazującą wartość i niepowtarzalność każdej jednostki. Według jej autora każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji (na dzień dzisiejszy Gardner odkrył i opisał ich osiem, ale twierdzi, że może być ich więcej): językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, ruchową, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. Jak stwierdził Gardner podczas wykładu, który prowadził w Warszawie w 2010 roku: „jest bardzo mało osób, które byłyby dobre we wszystkim i jednocześnie bardzo mało takich, które byłyby słabe we wszystkim”.

Wybór programu opartego na opisanej teorii to pierwszy krok do realizacji działań skoncentrowanych na dziecku i jego potrzebach. Dla niektórych nauczycieli może się wiązać z rewolucyjną zmianą stylu pracy. Ale może warto dać dzieciom szansę rozwinięcia skrzydeł, a sobie radość i nowe możliwości wzbogacenia warsztatu?

Wybór podręcznika, który zachęca dzieci do aktywności własnej, motywuje do pracy w parach i większych zespołach, stymuluje do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi w różnych źródłach informacji, inspiruje do realizacji projektów, dyskutowania, wyciągania wniosków, eksperymentowania może stać się pierwszym krokiem do zmiany sposobu myślenia o swojej roli – roli nauczyciela. Wparcie dziecka w rozwoju, towarzyszenie mu w odkrywaniu świata, zachęcanie do samodzielności, organizacja środowiska problemowo-zadaniowego, sprzyjającego rozwijaniu kompetencji społecznych to jedne z najważniejszych zadań nauczyciela XXI wieku. Odejście od postrzegania podręcznika jako źródła wiedzy na rzecz myślenia o nim jako o kolejnym, obok programu nauczania, edukacyjnym drogowskazie, może stać się ważnym krokiem na drodze zmiany sposobu myślenia nauczycieli i rodziców,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy