Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami

5 lutego 2018

NR 21 (Listopad 2016)

Współpraca z rodzicami skłóconymi po rozwodzie

320

Rozpad małżeństwa to wyjątkowo trudna sytuacja dla dwojga partnerów. Dla dziecka sam fakt rozwodu może nie być najtrudniejszym przeżyciem. To zachowanie rodziców oraz wydarzenia, które towarzyszą rozstaniu oraz mają miejsce potem, mogą na niego wpływać negatywnie. Na szczęście wiele dzieci może z powodzeniem uporać się z tą sytuacją, gdy otrzyma odpowiednie wsparcie ze strony najbliższych im osób. Zdarza się jednak, że wzajemne krzywdy wyrządzone przez małżonków w okresie okołorozstaniowym są tak duże, że na realne ich wsparcie trudno liczyć. Kilka miesięcy, a nawet lat po rozwodzie nadal są skłóceni i zaangażowani w walkę między sobą. Zaabsorbowani toczącym się konfliktem, zapiekli w swych żalach, eskalują pretensje i żądania. Często areną tej walki jest szkoła, a raczej nauczyciel, przed którym wylewają swój gniew, żal i nieufność do byłego małżonka.

Rodzicie potrafią kwestionować wszystko, co dotyczy decyzji podejmowanych w sprawach dziecka, nie tylko w odniesieniu do jego edukacji czy stosowanych przez siebie metod wychowawczych, lecz także w wielu kwestiach życia codziennego. 

Jak wynika z wyliczeń GUS, od kilkunastu lat notuje się w Polsce wzrost liczby rozwodów. W 2014 roku orzeczono ich około 66 tys., z czego 60% dotyczyło małżeństw z dziećmi. Przyczyną ponad 1/3 wszystkich rozwodów jest niezgodność charakterów. Kolejne przyczyny to zdrada lub trwały związek uczuciowy z inną osobą (25%) oraz alkoholizm (19%). Niezmiennie w ponad 2 na 3 przypadki o rozwód występuje kobieta.

Gorzka prawda

Choć panuje ogólne przekonanie, że sprawy rodziców są sprawami prywatnymi, to nauczyciel nie może ich nie zauważać. Jeśli między rodzicami – byłymi małżonkami konflikty się mnożą, nie pozostaje to bez wpływu na rozwój ich dziecka. Nie ma szansy, by uczeń, którego rodzice się kłócą czy zadają sobie ból, nie angażował się w tę sytuację, nie przeżywał jej. Skutki tego widać często w jego zachowaniu i funkcjonowaniu w roli ucznia.

Trzeba starać się koncentrować kontakty z rodzicami wokół wyznaczenia wspólnego celu, jakim jest dobro ich dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa, prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz zapewnienia im wsparcia podczas jego realizacji – z jasnym komunikatem, że konflikt istniejący między nimi muszą rozwiązać sami, a jeśli mają z tym problem, powinni skorzystać z pomocy specjalisty, np. rodzinnego mediatora (można wskazać konkretną osobę lub instytucję).

 

Skłóceni ze sobą rodzice przychodzą do szkoły nie tylko w sprawie swego dziecka. Wielu przy tej okazji szuka wśród nauczycieli potencjalnego sprzymierzeńca w walce ze swoim byłym współmałżonkiem, osoby, dzięki której utwierdzą się w swoich przekonaniach i racjach. Pod płaszczykiem nawiązywania współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, zarówno matki, jak i ojcowie rywalizują ze sobą o palmę rodzicielskiej ważności. Wynika to zapewne z braku umiejętności oddzielenia relacji czysto pomałżeńskich od tych związanych wyłącznie z rodzicielstwem. Chcąc osiągnąć własny cel, prezentują wówczas różne postawy o charakterze manipulacyjnym. Chwytają się przeróżnych sposobów uwikłania nauczyciela w swój konflikt, widząc w nim arbitra rozstrzygającego, kto z nich ma rację, posłańca „złej nowiny” bądź egzekutora wzajemnych roszczeń. Niejeden nauczyciel doświadczył komunikatów podobnej treści:

  • Dla córki byłoby lepiej, gdyby pan przekonał jej matkę, żeby przestała ją tak ciągle kontrolować. Uważam, że taka nadopiekuńczość jest niedopuszczalna i szkodliwa dla naszego dziecka. Pan jako zawodowiec najlepiej o tym wie, prawda?
  • Przecież pani też jest matką, więc powinna pani przyznać, że to ja mam rację. Taki ojciec, co nas zostawił, to żaden ojciec dla Hani.
  • Chcę, by powiedziała pani mojej byłej żonie otwarcie, że popełnia wobec naszej córki kardynalne błędy wychowawcze. Ona za dużo wymaga od Marty, a za mało okazuje jej miłości i zainteresowania. Dlatego córka sprawia wam w szkole takie problemy.
  • Jestem przekonana, że pani również uważa, że ojciec Pawła nie powinien się z nim tak często widywać. Ma zwyczajnie zły wpływ na niego. Proszę mu to uświadomić.
  • Czyż to ja nie mam racji, nie zgadzając się na udział córki w tych zajęciach? Przecież moja była żona wymyśliła sobie, że Basia potrzebuje psychologa. Ona takie rzeczy robi przeciwko mnie, na złość.
  • Nie życzę sobie, aby pani udzielała ojcu Magdy informacji o jej postępach w nauce czy zachowaniu. Proszę też nie powiadamiać go o terminach wywiadówek czy uroczystości szkolnych. On nie sprawuje bezpośredniej opieki nad córką, bo nie mieszka z nami.
  • Teraz chyba już pani widzi, kto z nas jest lepszym rodzicem dla Bartusia. Prawda?

Nauczyciel poddawany takim działaniom rzadko zdaje sobie sprawę, że jest manipulowany, więc zazwyczaj ulega którejś ze stron. Zaspokaja potrzeby rodzica-manipulatora, postępując wbrew swoim zasadom, przekonaniom i uczuciom, a także często wbrew prawu, zapominając przy tym, że jego pedagogiczną powinnością, zawsze i wszędzie, jest podejmowanie działań wyłącznie dla dobra swojego ucznia.

Jak radzić sobie w takich sytuacjach? 

W obliczu takiego nawału problemów do rozwiązania nauczyciel musi być spokojny, wnikliwy, troskliwy, inteligentny, elokwentny, bezpośredni i uczciwy. Krótko mówiąc, musi zachowywać się bardzo profesjonalnie, by rozbroić negatywne emocje rodziców, wynikające zarówno z rzeczywistych, jak i wyimaginowanych problemów.

Po pierwsze: Trzeba koniecznie nauczyć się rozpoznawać manipulację i odróżniać ją od perswazji. Perswazja polega na przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, metod, racji, sposobu rozumowania, co do których nie mają jasnego zdania. Posiada wydźwięk pozytywny, nie wykracza poza obszar wolności osobistej. W perswazji możliwy jest dialog, ścieranie się poglądów. Natomiast mechanizmy manipulacji zawsze są wykalkulowane na osobiste korzyści i mają na celu wprowadzenie w błąd drugiego człowieka lub wykorzystanie go do swoich celów. Osoba manipulowana czuje się wtedy niekomfortowo, zdominowana, postawiona pod ścianę.

Po drugie: W żadnym wypadku nie można pozwolić sobie na nietakt wobec któregokolwiek z rodziców, nawet najbardziej „trudnego”. Nauczyciel odnosząc się do rodzica taktownie, nie narusza jego sfery intymnej, ogranicza zadawanie pytań do niezbędnego minimum i skrupulatnie przestrzega podstawowych zasad etyki zawodowej.

Po trzecie: Za wszelką cenę w relacji z takimi rodzicami:

  • Trzeba zachować neutralną pozycję i unikać wypowiadania sądów na temat słuszności jednego z nich. Nauczyciel nie ma uprawnień do oceniania, czy rodzic postępuje dobrze, czy źle, ani do ferowania wyroków w tej sprawie.
  • Należy skorzystać z prawa do odmowy spełnienia ich oczekiwań zgodnie z zasadami asertywności, które polegają na sformułowaniu odmowy według schematu: Nie, nie zrobię tego, ponieważ…, powtarzaniu odmowy metodą „zdartej płyty”, stawianiu granic: Jeśli jeszcze raz mnie pani/pan o to poprosi, to… oraz konsekwentnym zrealizowaniu obietnicy.

Po czwarte: Trzeba starać się koncentrować kontakty z rodzicami wokół wyznaczenia wspólnego celu, jakim jest dobro ich dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa, prawidłowy rozwój intelektualny, em...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy