Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowa szkoła, innowacje

29 stycznia 2018

NR 29 (Wrzesień 2017)

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego
Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

465

Komputer, iPad, tablet, telefon komórkowy stanowią dziś podstawowe wyposażenie dziecka ery cyfrowej. Również dla wielu nauczycieli stały się one bardzo użytecznymi instrumentami w środowisku edukacyjnym. Dzięki wyposażeniu cyfrowemu w szkole nauczyciel ma szansę uaktywnić prezentację multimedialną, wyświetlić plakat lub inny tekst kultury obrazu, odtworzyć teledysk z YouTube lub potrzebny fragment filmu, a nawet pragmatycznie wykorzystać gry komputerowe dla omówienia typowo polonistycznego zagadnienia.

Korzystanie z nowych rozwiązań metodycznych sprawia, że nauczyciel języka polskiego w klasach 1–3 może twórczo kształcić umiejętności z zakresu odbioru zróżnicowanych tekstów kultury. Uczy wówczas rozumienia sensów wpisanych w przekazy wizualne i cyfrowe – podczas takich lekcji języka polskiego uczniowie rozwijają umiejętność wskazywania i dekowania znaczeń w historyjkach obrazkowych, animacjach edukacyjnych, nagraniach audialnych, krótkich filmach czy też wirtualnych zabawach dydaktycznych. Równocześnie bardzo silnie są doskonalone kompetencje czytania i słuchania ze zrozumieniem, pozyskiwania nowych informacji i przywoływania ich we właściwym kontekście, tworzenia prostych wypowiedzi „na temat” z wykorzystaniem poznanych pojęć, prezentacji własnych sądów i refleksji.                

Świadomość, że nasi uczniowie zdecydowanie lepiej posługują się laptopami czy smartfonami nie powinna oddziaływać na nauczycieli demotywująco. Przeciwnie, niech będzie zachętą do intensyfikowania działań na tym polu aktywizacji zawodowej. Polska szkoła nie powinna dążyć do stworzenia modelu konfrontacyjnego, gdzie młodzi „cyfrowi tubylcy”(uczniowie) staną naprzeciw „imigrantów cyfrowych” (nauczycieli). 

Nowe metody nauczania i technologie cyfrowe są sprzymierzeńcem współczesnego nauczyciela, zwłaszcza szkolnego polonisty. Dzięki nim nauczyciel języka polskiego zyskuje szansę podążania za „tabletowym dzieckiem”, które jest „zanurzone w cyberprzestrzeni”.   

Cyfrowe dzieci świetnie posługują się sprzętem komputerowym i urządzeniami mobilnymi, dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele odwoływali się do rozwiązań, jakie generuje technosfera XXI wieku. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z tradycyjnego instrumentarium metodycznego i uznania go za anachronizm. W innowacyjnym nauczaniu warto łączyć to, co jest obecne w praktyce edukacyjnej z możliwościami, które otwiera przed nauczycielem szybka digitalizacja społeczeństwa. 

Dzięki nowym metodom i środkom dydaktycznym nauczyciel języka polskiego rozwija umiejętności szybkiego wyszukiwania i selekcjonowania informacji, uczy nowe pokolenia, że w cyberprzestrzeni funkcjonują użyteczne źródła wiedzy (na przykład encyklopedie cyfrowe i słowniki internetowe). Zgodnie z zapisami w podstawowych dokumentach oświatowych przekonanie uczniów o edukacyjnych walorach narzędzi cyfrowych należy rozwijać od najmłodszych lat. 

Praca z wykorzystaniem programów komputerowych i aplikacji telefonicznych zwiększa zaangażowanie uczniów w czynności lekcyjne, gdyż środowisko cyfrowe jest dla nich „oswojonym”, przyjaznym obszarem aktywności poznawczej. Na stronach internetowych i platformach cyfrowych istnieją bogate zasoby edukacyjne, które kreatywny nauczyciel języka polskiego może pozyskać jako ćwiczenia i zadania dla uczniów o określonych potrzebach edukacyjnych (np. dla uczniów zdolnych, uczniów z dysfunkcjami różnego typu czy też uczniów mających trudności w nauce). Takie działania umożliwiają zróżnicowanie oferty dydaktycznej i praktyczną indywidualizację nauczania, a dzięki intensyfikacji rozwoju uczniów nauczyciel języka polskiego uzyskuje lepszy wynik edukacyjnej wartości dodanej. Ponadto zadania spersonalizowane i dostosowane do potencjału poznawczego kilkulatka sprzyjają o wiele szybszemu odkryciu „mocnych stron” i uzdolnień uczniów – ustalenia współczesnej pedagogiki dowodzą, iż każde dziecko posiada talent. W nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel powinien dążyć do odkrycia tych uzdolnień i ich efektywnego rozwoju. 

Dziś trudno realizować założenia nowoczesnych podstaw programowych bez odwołań do tekstów osadzonych w rzeczywistości wirtualnej. Wynika to z dynamicznych zmian we współczesnej kulturze, która odpowiada na potrzeby kształtującego się „tu i teraz” społeczeństwa informacyjnego. Dzięki nowym technologiom nauczyciel języka polskiego może też podejmować działania służące autoprezentacji i autopromocji zawodowej (coraz częściej e-nauczyciel posługuje się wizytówką elektroniczną, prowadzi stronę internetową, pisze bloga edukacyjnego, funkcjonuje w grupie nauczycielskiej na portalu społecznościowym). 

Nowe technologie w kreatywnym nauczaniu 

Innowacyjne metody nauczania sprzyjają intensyfikacji rozwoju uczniów, środowiska edukacyjnego, również nauczycieli. Cyfrowa szkoła powinna wspierać uczniowską kreatywność, pobudzać wyobraźnię „tabletowych dzieci”, zachęcać je do podejmowania nowych wyzwań intelektualnych. Istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych związanych z cyfryzacją, które umożliwiają realizację tych zadań stawianych współczesnemu nauczycielowi. Żadna z propozycji nie budzi jednak takich kontrowersji w środowisku edukacyjnym jak obecność gier komputerowych w procesach nauczania-uczenia się. 

Dla wielu nauczycieli gry komputerowe są wciąż „złem koniecznym w edukacji”, choć coraz częściej pojawiają się w opracowaniach dydaktycznych i zestawach gotowych materiałów lekcyjnych (np. dołączonych do podręcznika lub książki dla nauczyciela). Zazwyczaj kojarzą się one z prymitywną i bezsensowną formą spędzania wolnego czasu. Tymczasem gamifikacja (nazywana często również grywalizacją) jest innowacyjną metodą dydaktyczną adresowaną do cyfrowych uczniów i nauczycieli1. Gamifikacja oznacza wykorzystanie elementów gier i technik ich projektowania w kontekstach innych niż ludyczna rozrywka. Ta innowacyjna metoda pokazuje, że przedmiot fascynacji młodego pokolenia należy spożytkować edukacyjnie, z ogromną korzyścią do realizowanych treści nauczania. Dziś świetne cyfrowe gry i zabawy edukacyjne nauczyciel może też pozyskać z platform cyfrowych wydawnictw edukacyjnych, z grup nauczycielskich funkcjonujących w mediach społecznościowych, z wyspecjalizowanych stron internetowych. 

Dlaczego warto uaktywniać gamifikację na tak wczesnym etapie nauczania? Powodów jest kilka. Przede wszystkim gry i zabawy komputerowe motywują „tabletowe dzieci” do wchodzenia w interakcje w grupie rówieśniczej, do rozwijania umiejętności komunikowania się na forum klasy, nabywania kompetencji miękkich od wczesnego etapu edukacyjnego. Dodatkowo gry komputerowe w o wiele większym stopniu angażują uczniów poznawczo niż tradycyjne środki dydaktyczne. Często umiejętne wykorzystanie tego narzędzia cyfrowego umożliwia płynne omówienie zagadnienia (zwłaszcza z zakresu kształcenia językowego), które przy użyciu tradycyjnych metod i technik sprawiałoby o wiele więcej problemów. Uaktywnienie gry pozwala dokonać też szybkiej ewaluacji oczekiwanych umiejętności uczniów – dzięki zaangażowaniu w grę edukacyjną nauczyciel uzyskuje precyzyjną odpowiedź, w jakim stopniu uczeń zrozumiał treści nauczania i w jakim zakresie umie je zastosować praktycznie. Warto wprowadzać gry i zabawy elektroniczne do procesów nauczania-uczenia się w sposób rozważny i przemyślany. Gry komputerowe nie mogą być „wypełniaczem” czasu, z którym nauczyciel nie wie, co zrobić, a przed wszystkim jak spożytkować je merytorycznie. Gry są sposobem nauczania poprzez działanie – angażują uwagę uczniów pasywnych, zamkniętych lub niechętnie aktywizujących się werbalnie podczas lekcji, nierzadko stanowią formę wsparcia dla uczniów z problemami dysortograficznymi i dysgraficznymi. 

Paint w warsztacie cyfrowego nauczyciela 

W okresie postępującej cyfryzacji warto rozważyć wykorzystanie typowych narzędzi cyfrowych dla podniesienia stopnia zainteresowania współczesnych kilkulatków treściami nauczania. Doskonałym przykładem zwrotu ku rzeczywistości, w której funkcjonują „tabletowe dzieci”, jest wykorzystanie na lekcjach w klasach 1–3 programu graficznego Paint. To narzędzie niezwykle przyjazne dla najmłodszych uczniów, wśród których zyskało dużą popularność. Dzieci sygnalizują ogromne zainteresowanie tym edytorem w rzeczywi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy