Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

27 czerwca 2018

NR 16 (Kwiecień 2016)

Matematyczne wędrówki ścieżkami polskiej przyrody
Scenariusz dnia aktywności w klasie III

0 204

Cały świat przyrody ożywionej i nieożywionej da się opisać za pomocą... matematyki. Czasem w postaci prostego odliczania, a innym razem – w formie długich, skomplikowanych wzorów. Zanim jednak dzieci zrozumieją, że rzeczywiście tak jest, zwróćmy ich uwagę na to, że Matematyka i Przyroda to dwie siostry-nierozłączki. Pozwólmy uczniom dostrzegać ten związek, nauczmy ich patrzeć na otaczający świat oczami matematyka, przekonajmy ich o istnieniu niezgłębionej Księgi Przyrody, której na próżno szukać w księgarniach. Za radą Comeniusa „uczmy dzieci nie tylko z książek, ale także z nieba, ziemi, dębów i buków”. Wpajajmy im miłość do ojczystej przyrody, która chętnie odsłoni przed nimi swoje tajemnice i ukaże niezmierzone bogactwo, a także pomoże pokonać matematyczne trudności i rozwinie rozmaite – nie tylko przyrodnicze czy matematyczne-naukowe talenty.

Czas trwania zajęć 4 godziny lekcyjne
Cele ogólne •     ukazanie dzieciom ścisłego związku matematyki z przyrodą
•     rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów
•     budzenie miłości do ojczystej przyrody
Cele szczegółowe Uczeń:
•     aktywnie uczestniczy w poznawaniu bogactwa i piękna rodzimej przyrody
•     dostrzega związek matematyki z przyrodą
•     rozumie konieczność poszanowania przyrody
•     współuczestniczy w wykonywaniu pomocy dydaktycznych o charakterze matematyczno przyrodniczym
•     potrafi „czytać” Księgę Przyrody
•     poznaje osiągnięcia Fibonacciego – wybitnego matematyka i badacza przyrody 
•     umie w sposób wybiórczy korzystać z różnych źródeł informacji naukowej
Metody i formy pracy •     pogadanka
•     rozmowa kierowana
•     działania praktyczne pod kierunkiem nauczyciela
•     praca indywidualna i zespołowa z różnymi źródłami informacji
Materiały i środki dydaktycze Dostępne atlasy przyrodnicze roślin i zwierząt, internet, komputer, płyta CD „Odgłosy Polskiej Przyrody” lub inny materiał prezentujący odgłosy przyrody, odtwarzacz płyt CD, zestaw kartek z nazwami ptaków (do losowania podczas podziału na grupy), materiały i środki dydaktyczne zamieszczone przy opisach wykonania poszczególnych zadań

Przebieg zajęć:

  • Część wstępna

Nauczyciel zaprasza dzieci na Koncert Polskiej Przyrody. Odtwarza głosy ptaków i ssaków z płyty „Odgłosy Polskiej Przyrody” lub z innego źródła. Zachęca uczniów do matematyczno-przyrodniczych wędrówek ścieżkami polskiej przyrody – proponuje wykonanie zadań eksponujących ścisły związek matematyki z przyrodą. 

  • Część główna

Uczniowie pracują indywidualnie i w kilkuosobowych zespołach pod kierunkiem nauczyciela, wykonując kolejne zadania o charakterze matematyczno-przyrodniczym. Nauczyciel czuwa nad tym, aby skład zespołów zmieniał się przy kolejnych zadaniach. Dobór uczniów do poszczególnych zespołów powinien być losowy, ale z uwzględnieniem treści przyrodniczych, np. losowanie kartek z nazwami polskich ptaków (I grupa – drozdy, II grupa – wilgi, III grupa – kowaliki, IV grupa – trzcinniczki itp.). 

Przyrodniczo-matematyczny ptasi zegar muzyczny 

  • Należy przygotować: 

–    duży arkusz styropianu, 
–    szpilki, 
–    24-godzinną tarczę zegara, 
–    ilustracje ptaków polskich, 
–    zestaw nazw ptaków śpiewających dla każdej grupy, 
–    wycinki z gazet zawierające informacje o różnych gatunkach ptaków, 
–    dostęp do internetu, 
–    atlasy ptaków.

Wskazówki dotyczące realizacji zadania

  • Nauczyciel: 

–  informuje uczniów, że w okresie wiosennym śpiew poszczególnych gatunków ptaków można przyporządkować godzinom na zegarze całodobowym – zachęca do wspólnego wykonania takiego zegara na podstawie zgromadzonych materiałów, ilustracji oraz wiedzy pozyskanej z różnych źródeł informacji naukowej,
– rozdaje każdej grupie zestaw nazw ptaków tworzących „ptasi zegar”: muchołówka żałobna, pleszka, kopciuszek, kos, zięba, skowronek, puszczyk, lerka, słowik, włochatka, uszatka, rudzik, derkacz, kwiczoł, sójka, świergotka, przepiórka,wilga, ortolan, sikora, kowalik, drozd, dzwoniec, szczygieł, pierwiosnek, lelek, trznadel, świstunka, kukułka, płomykówka, kuropatwa, dzierlatka,
–  przydziela zadania poszczególnym grupom, np. I grupa wyszukuje informacje na temat tego, jakie ptaki śpiewają między godz. 6:00 a 9:00, a kolejne grupy – odpowiednio w kolejnych godzinach,
–  po prezentacji wyników pracy poleca poszczególnym grupom przypiąć na tarczy zegara kartki z nazwami ptaków śpiewających w poszczególnych godzinach, a także ilustracje i wycinki z gazet,
–  w podsumowaniu zwraca uwagę na to, że „ptasi zegar” działa przez całą dobę, nie tylko w dzień,
–  wykorzystuje zegar jak najczęściej – do różnorodnych ćwiczeń z uczniami w odczytywaniu dobowych wskazań zegara.

Uwaga!

„Ptasi zegar” nie musi być wykonany podczas jednych zajęć – można dokończyć pracę nad nim np. w ciągu miesiąca, zas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy