Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z ekspertem PWN

15 lutego 2018

NR 25 (Marzec 2017)

Jak dobrze zaplanować lekcję języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej?

317

Kiedy przed wielu laty rozpoczynałam pracę nauczycielki języka obcego w szkole ponadpodstawowej, moim obowiązkiem było przygotowywanie przez trzy lata konspektów do wszystkich zajęć lekcyjnych. Traktowałam wtedy ten obowiązek jak zło konieczne, nie rozumiałam w pełni potrzeby formułowania celów lekcji i jej poszczególnych faz. Wiedziałam, że muszę zdążyć „przerobić” podręcznik, i to był mój priorytet. Przemówiły do mnie dopiero zmiany w metodyce nauczania języków obcych, które dotarły do Polski wraz z nową generacją podręczników. Dzięki konieczności doskonalenia warsztatu metodycznego w ramach licznych kursów, szkoleń oraz śledzenia lektury fachowej zmieniłam swoje podejście do kwestii planowania zajęć lekcyjnych. Zrozumiałam, że nie powinnam bezrefleksyjnie „przerabiać” podręcznika, lecz stawiać sobie możliwe do realizacji w danej grupie,  „małe” zadania, mając stale na uwadze cele kształcenia zawarte w podstawie programowej.

W ramach przygotowywania się do zajęć lekcyjnych warto postawić sobie kilka pytań, na przykład:

 • Jakie cele dydaktyczne i za pomocą jakich materiałów/treści z podręcznika chcę osiągnąć?
 • Jakie pomoce dydaktyczne muszę przygotować? O przyniesienie jakich pomocy dydaktycznych mogę poprosić uczniów (kalendarz, przedmioty związane z ich ulubionymi czynnościami itp.)?
 • Który z wcześniej opracowanych materiałów językowych może być bazą, punktem wyjściowym do wprowadzenia nowego materiału, tzn. jaki materiał uczniowie powinni sobie przypomnieć?
 • Czy nowy materiał językowy daje szansę na ćwiczenie możliwie wszystkich sprawności językowych?
 • W jakim zakresie będę stosować język obcy jako język komunikacji z uczniami, a kiedy będę się posługiwać językiem ojczystym?
 • Czy podręcznik zapewnia mi materiał ćwiczeniowy do różnicowania wewnętrznego, czy też powinnam przygotować dodatkowe zadania dla uczniów o szybszym tempie pracy i/lub szczególnych uzdolnieniach, a także tych z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 
 • Czy kolejne zadania będą odbierane przez uczniów jako autentyczna zmiana (np. po pisaniu – zadanie ruchowe)?
 • Jakie ramy czasowe przewiduję na poszczególne fazy lekcji? Co zrobię, gdy zabraknie mi czasu na przeprowadzenie zaplanowanych zadań? Z których zadań mogę zrezygnować w takiej sytuacji, bez konieczności zagrożenia realizacji głównego celu lekcji?
 • W jaki sposób uwzględnię różne style uczenia się?
 • Jakie formy socjalne i techniki aktywizujące zamierzam zastosować?
 • Czy zaproponuję uczniom o większych/mniejszych możliwościach zadania domowe adekwatne do ich możliwości? Jak zróżnicuję zadania domowe?

Pragnę przedstawić konspekt lekcji z języka obcego na temat „Dni tygodnia” z uwzględnieniem powyższych pytań. Temat ten występuje w podręcznikach do nauczania wszystkich języków obcych, choć wprowadzenie go nie jest poprzedzone opracowaniem tych samych bloków tematycznych w każdym z nich. W niniejszym konspekcie wychodzę z założenia, że uczniowie znają już liczebniki i że potrafią nazwać niektóre wykonywane przez siebie czynności.

Temat: Dni tygodnia

Cele lekcji:

 • Na płaszczyźnie wiedzy:
 • Uczniowie znają nazwy dni tygodnia.
 • Na płaszczyźnie umiejętności:

           Uczniowie potrafią: 

 • przyporządkować nazwy kolejnych dni tygodnia do liczb 1-7,
 • wyodrębnić w słuchanej wypowiedzi nazwy dni tygodnia,
 • wymienić kolejno i na wyrywki nazwy dni tygodnia.
 • Na płaszczyźnie postaw:

           Uczniowie potrafią współpracować w grupie: 

 • dzielić się zadaniami, wybrać przedstawiciela grupy.

 

Uwaga:

Na poprzedniej lekcji nauczyciel poprosił uczniów o powtórzenie materiału z zakresu Liczebniki. Nauczyciel w miarę możliwości komunikuje się z uczniami w języku obcym. Posługuje się rutynowymi zwrotami, wspierając się pantomimą, eksponatami itp. Języka polskiego używa dopiero wówczas, gdy wymieniony powyżej sposób jest nieskuteczny, w bardziej skomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych lub np. w odniesieniu do niektórych dzieci ze spe.

 

Fazy lekcji

Wprowadzenie.

 

Nauczyciel

Uczniowie Czas Materiały, pomoce dydaktyczne, media

 Forma pracy 
Uwagi metod.

Wykonuje czynności organizacyjne. 
Omawia pracę domową

Wykonują polecenia nauczyciela 10   

Plenum

Prosi o liczenie od 1-12

Liczą chóralnie 

Plenum

Wyjaśnia zasady zabawy

Wymieniają  indywidualnie liczby 1-7. Mówiący kolejną liczbę U wstaje, mówi swój liczebnik i siada najszybciej jak potrafi

Plenum
Nauczyciel zachęca ucznia do coraz szybszego tempa siadania i wstawania, by uczeń odbierał zadanie jako zabawę

 

Prezentacja.

Nauczyciel

Uczniowie Czas  Materiały, pomoce dydaktyczne, media

Forma pracy 
Uwagi metod.

Pyta uczniów, z czym kojarzą sobie liczbę 7

Odpowiadają (np. data urodzin, numer domu, 
wiek brata itp.)
5 – kalendarz lub strona 
z kalendarza na folii/ na tablicy interaktywnej
– nagranie 
z nazwami dni tygodnia

Plenum

Gdy pytamy o skojarzenia, to praktycznie każda odpowiedź może być właściwa. Powstaje okazja do chwalenia uczniów, szczególnie tych z problemami

W chwili, gdy w klasie padnie skojarzenie z dniami tygodnia, lub gdy nie padnie ono 
w krótkim czasie, nauczyciel pokazuje kalendarz 
i licząc 1-7 pokazuje na nim kolejne dni tygodnia.

Słuchają

Odtwarza nagranie 
z nazwami dni tygodnia

Słuchają

 

Semantyzacja:

Nauczyciel

Uczniowie Czas

Materiały, pomoce dydaktyczne, media

Forma pracy 
Uwagi metod.

Odtwarza ponownie nagranie pokazując równocześnie dni tygodnia na kalendarzu

Słuchają 5 Płyta CD, 
kalendarz

Plenum

Zawiesza w górnej części tablicy kartki z nazwami kolejnych dni tygodnia 
w języku obcym i czyta je. Poniżej zawiesza w dowolnej kolejności kartki z nazwami polskimi

Chętni (maks. 7) 
podchodzą do tablicy 
i przyporządkowują nazwom w języku obcym nazwy 
w języku polskim tak, 
by znalazły się jedna nad drugą
Kartki z nazwami kolejnych dni tygodnia w języku obcym i kartki z polskimi nazwami dni tygodnia    

 

Dobrze zaplanowana lekcja daje szansę na uwzględnienie w miarę wszystkich możliwości ważnych w procesie dydaktycznym czynników. Jeżeli przed rozpoczęciem lekcji jasno określimy cel, do którego mamy podążać z naszymi uczniami, przygotujemy odpowiednie materiały, środki dydaktyczne i media, sprawdzimy ich jakość/ /kompletność/niezawodność, uwzględnimy w planowaniu różne formy socjalne pracy, będziemy pamiętać o różnych stylach uczenia się uczniów, potrzebie różnicowania wewnętrznego, motywowaniu ucznia, jego potrzebie uznania, otrzymywania pozytywnej informacji zwrotnej, to nasze zajęcia lekcyjne nie będą błądzeniem po omacku, lecz staną się źródłem satysfakcji dla uczniów i dla nas samych.

Utrwalanie

Nauczyciel

Uczniowie Czas Materia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy