Dołącz do czytelników
Brak wyników

Doradztwo zawodowe

26 maja 2018

NR 13 (Styczeń 2016)

Reakcje lękowe u dzieci
- norma rozwojowa czy zaburzenie

460

Dziecko, u którego występuje wzmożony poziom reakcji lękowych, ma problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, jest zamknięte w sobie, zagubione i osamotnione.

Strachy, lęki i obawy to naturalne stany, które występują niemal codziennie w życiu każdego człowieka. Stanowią bowiem jeden z etapów rozwoju fizycznego, poznawczego i emocjonalnego. Doznają ich zarówno dorośli, jak i dzieci.

Lęk pojawia się za każdym razem, gdy dziecko rozpoznaje niebezpieczeństwo. W sytuacji, w której nie ma rzeczywistego zagrożenia lub gdy reakcja dziecka jest nieadekwatna do zagrożenia i nadmierna, lęk przestaje pełnić funkcję adaptacyjną i może prowadzić do szkodliwych zmian w zachowaniu.1

Pojęcia strach i lęk stosujemy zamiennie, mimo że w ich definicjach można zauważyć istotne różnice. Według M. Molickiej strach to emocja wrodzona, będąca reakcją na bodźce zagrażające – np. bólowe, dźwiękowe, utraty równowagi. Natomiast lęk jest procesem wewnętrznym niezwiązanym bezpośrednio z zagrożeniem, jest wzbudzany wewnętrznie i stanowi pewnego rodzaju formę oczekiwania na zagrożenie i przewidywania niebezpieczeństw. 

A. Szczepaniak podaje cztery aspekty reakcji lękowych:

 • aspekt poznawczy – wyrażający się w spostrzeganiu możliwego zagrożenia, przeczuciu, że może zdarzyć się coś złego, zniekształcaniu percepcji i procesów myślenia w taki sposób, że pozornie obojętne sytuacje czy przedmioty wydają się zagrażające,
 • aspekt somatyczny – związany z zewnętrznymi oznakami odczuwanego lęku, takimi jak bladość skóry czy tzw. gęsia skórka, potliwość, drżenie ust, napięcie mięśni, rozszerzenie źrenic, przyspieszone bicie serca, mdłości lub utrata kontroli nad pęcherzem i zwieraczem,
 • aspekt emocjonalny – zły nastrój, subiektywnie odczuwane przerażenie, groza, panika, obawy o przyszłość, poczucie niemożności przewidzenia zagrożeń i zapanowania nad nimi,
 • aspekt behawioralny – obejmujący mimowolne reakcje niepokoju, jak również reakcje sprawcze, mające na celu zrobienie czegoś z przedmiotem strachu. O ile w sytuacji strachu organizm szykuje się do działania – ucieczki lub obrony przed zagrożeniem, to w przypadku lęku mamy trudności z konstruktywnym reagowaniem, a energia jest wydatkowana na poszukiwanie wskazówek, które pomogą rozpoznać (często nieistniejące) zagrożenie. 

Lęki są wpisane w życie człowieka i pojawiają się na każdym jego etapie. Warto podkreślić, że lęk jako norma rozwojowa nie jest odruchem negatywnym, ponieważ uczy reakcji na zagrożenie. O destrukcyjnym jego oddziaływaniu możemy mówić wówczas, gdy reakcja staje się nieadekwatna do bodźca. 

RODZAJE ZABURZEŃ LĘKOWYCH2
Rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Rozpoznawane u dzieci, młodzieży i dorosłych Inne niż lękowe zaburzenia u dzieci, gdzie lęk jest istotnym aspektem
 • lęk przed separacją
 • zaburzenia lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
 • lęk społeczny w dzieciństwie
 • uogólnione zaburzenia lękowe w dzieciństwie
 • agorafobia (lęk przed przebywaniem w otwartej przestrzeni)
 • fobia społeczna
 • fobie specyficzne
 • napady paniki
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • mutyzm wybiórczy (brak lub ograniczenie mówienia w określonych sytuacjach przy zachowaniu rozumienia mowy i możliwości porozumiewania się)
 • mieszane zaburzenia zachowania i emocji (różnego typu problemy w zakresie zachowania i/lub emocji, gdzie lęk w istotny sposób może dodatkowo zaburzać funkcjonowanie dziecka)

Analizując literaturę przedmiotu, można wskazać dziecięce lęki typowe dla danego wieku:

 • dzieci w wieku 2 lat – lęki są wywoływane głównie przez bodźce słuchowe (odgłosy, krzyki, kłótnie, nieznane dźwięki, np. grzmot, wiatr), a także przez nowe, nieznane sytuacje lub miejsca;
 • dzieci w wieku 3 lat – dominują lęki wywołane wyobrażeniami strasznych postaci, np. czarownic, które są utożsamiane ze starszymi osobami, co powoduje strach przed nimi;
 • dzieci w wieku 4 lat – boją się głównie ciemności oraz strasznych sytuacji z bajek lub filmów, dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór treści audiowizualnych. Dzieci w tym wieku mogą przejawiać reakcje lękowe w postaci budzenia się w nocy lub płaczu;
 • dzieci w wieku 5 lat – wcześniejsze lęki zanikają, a w ich miejsce pojawiają się lęki bardziej realistyczne, związane z obawą przed skaleczeniami, bólem itp.; 
 • dzieci w wieku 6 lat – powracają do dawnych lęków, następuje pewien regres w tej kwestii, przejawiający się natężeniem lęków wywołanych przez bodźce słuchowe, pojawiają się też obawy przed mocami nadprzyrodzonymi, np. duchami, kosmitami. Dzieci w tym wieku mają problem z samodzielnym zasypianiem. Pojawiają się lęki absurdalne i niezrozumiałe dla innych, np. przedmiot codziennego użycia wydaje się być straszną zjawą;
 • dzieci w wieku 7 lat – doświadczają głównie lęków wizualnych, boją się ciemności, piwnic, opuszczonych domów, lasu. Lęki w tym wieku są spotęgowane przez środki masowego przekazu oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Pojawiają się lęki związane z funkcjonowaniem w szkole, np. lęk przed spóźnieniem się, brakiem spełnienia oczekiwań nauczyciela lub brakiem akceptacji ze strony kolegów;
 • dzieci w wieku 8–9 lat – dotychczasowe lęki zostają oswojone, utrzymują się jedynie te związane ze szkołą;
 • dzieci w wieku 10 lat – raczej sygnalizują rodzicom źródło swojego lęku. W tym wieku można zaobserwować powrót lęku przed zwierzętami, ciemnością, pojawia się też obawa przed złodziejem;
 • dzieci w wieku 11–12 lat – przeżywają lęki przed samotnością w nieznanym miejscu;
 • dzieci w wieku 13 lat – dominują lęki społeczne, związane głównie z brakiem akceptacji lub odrzuceniem przez grupę rówieśniczą, ale także obawy przed nieumiejętnym wykonywaniem zadań stawianych przez nauczyciela; 
 • dzieci w wieku 14 lat – doświadczają lęków związanych z brakiem akceptacji ze strony kolegów, obawiają się krytyki i negatywnych komentarzy na portalach społecznościowych, forach itp. 
Zachowanie typowe dla lęku separacyjnego Zachowania charakterystyczne dla fobii szkolnej Zachowania typowe dla fobii społecznej Zachowania związane z zespołem uogólnionego lęku
 • Często opuszcza zajęcia szkolne.
 • Jeśli jest obecny, to za wszelką cenę chce wrócić do domu, dlatego symuluje chorobę lub podaje inne ważne powody, dla których musi zwolnić się z lekcji.
 • Spóźnia się do szkoły.
 • Chce, aby rodzic lub inny opiekun towarzyszył mu w trakcie zajęć.
 • Rzadko nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • Raczej nie spotyka się z rówieśnikami poza domem.
 • Rzadko wychodzi z domu.
 • Nie potrafi rozstać się z rodzicem lub opiekunem.
 • Wyobraża sobie, że pod jego nieobecność rodzicom/opiekunom grozi niebezpieczeństwo, a nawet śmierć.
 • Często opuszcza lekcje, manipulując rodzicami, aby uzyskać zwolnienie z zajęć.
 • Nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły.
 • Nie jeździ na wycieczki szkolne.
 • Symuluje chorobę, aby nie iść do szkoły.
 • Mimo że nie chodzi do szkoły, to nie wagaruje, sprawy związane z nauką interesują go, jednak uczestniczenie w lekcjach jest ogromnym ograniczeniem powodującym paniczny lęk. 
 • Ogranicza interakcje społeczne.
 • Unika wystąpień publicznych, np. odpowiedzi ustnych.
 • Wystrzega się sytuacji, w których miałby się znaleźć w centrum uwagi.
 • Sprawia wrażenie dziecka cichego, nieśmiałego, małomównego.
 • W sytuacjach wymagających odpowiedzi zachowuje się niepewnie, mówi bardzo cicho.
 • Jest wycofany, nie podejmuje aktywności, nie bierze udziału w inicjatywach społecznych.
 • Przerwy spędza w samotności.
 • Występują u niego nasilone nieuzasadnione obawy.
 • Cierpi na zaburzenia snu.
 • Mogą wystąpić u niego objawy somatyczne.
 • Jest przemęczony.
 • Prezentuje katastrofalne wizje.
 • Jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia.
 • Nie potrafi zapanować nad stale utrzymującym się wysokim poziomem lęku.
 • Boi się nawiązywania relacji społecznych.
 • Wciąż martwi się o przyszłość swoją i bliskich.

Badacze problemu wskazują następujące źródła zaburzeń:

 • czynniki biologiczne związane z zaburzeniami w zakresie równowagi neuroprzekaźników w mózgu,
 • czynniki genetyczne i środowiskowe; istnieje większe ryzyko ich wystąpienia u dziecka, jeżeli zaburzenie to wystąpiło wcześniej u przodków lub jeśli dzieci próbują naśladować zachowania rodziców, ponadto stany lękowe występują w przypadku wadliwych postaw rodzicielskich, braku poczucia bezpieczeństwa w rodzinie oraz odrzucenia,
 • sytuacyjne związane ze zmianami w życiu dziecka, np. pójście do szkoły, przeprowadzka, pobyt w szpitalu.

Rozpoznanie zaburzeń lękowych na podstawie klasyfikacji ICD-10: 

 • F40 – zaburzenia lękowe w postaci fobii (agorafobia, fobia społeczna, fobie specyficzne), 
 • F41 – inne zaburzenia lękowe (zaburzenie lękowe z napadami lęku), 
 • F42 – zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • F43 – reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, zaburzenie stresowe pourazowe),
 • F93 –...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy