Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

13 lutego 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

O wodzie w przyrodzie

430

Woda jest wyjątkową cieczą – odgrywa szereg ogromnie ważnych ról w przyrodzie, choć jest pospolitym i bardzo prostym związkiem chemicznym. Dlaczego warto zgłębiać tajemnice wody właśnie teraz, zimą? Czy nie lepiej byłoby to robić wiosną, latem czy jesienią? Owszem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci poznawały tajemnice wody o każdej porze roku, ale zima jest taką porą, kiedy można obserwować wodę w jej rozmaitych postaciach – w środowisku naturalnym. Warto by skorzystać z takiej okazji. Poza tym – zimą woda jest bardziej widoczna niż w jakiejkolwiek innej porze roku, gdyż z reguły nie wsiąka w glebę, tylko puszy się, czasem lśni jak diamenty, innym razem zamienia się w lusterko albo w mleko, przybiera postać fantastycznych kwiatów, igiełek, maluje świat na biało.

Zamieszczona niżej propozycja zajęć zintegrowanych z wodą w roli głównej jest przeznaczona dla uczniów klasy III (około 4 – 5 godzin lekcyjnych). Niektóre zadania można z powodzeniem wykorzystać w klasie II i I.

Temat dnia aktywności

O wodzie w przyrodzie

Cele ogólne

 • pogłębienie ogólnych wiadomości o wodzie w przyrodzie,
 • zwrócenie uwagi uczniów na różne stany skupienia wody w przyrodzie – z wykorzystaniem zimowych opadów i osadów,
 • ukazanie ważnej roli wody w przyrodzie i konieczności ochrony jej zasobów

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wie, w jakich stanach skupienia występuje woda,
 • dokonuje podziału wód w przyrodzie, np. słodkie i słone, płynące i stojące,
 • wie, co to są gejzery,
 • wyjaśnia, co to znaczy, że woda w przyrodzie krąży w zamkniętym obiegu,
 • wyjaśnia różnice między opadami i osadami,
 • wymienia przykłady opadów i osadów,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • przeprowadza doświadczenia z wodą w różnych stanach skupienia,
 • samodzielnie prowadzi obserwacje przyrodnicze i je dokumentuje,
 • zna przykłady korzystnych i niekorzystnych zjawisk związanych z różnymi stanami skupienia wody,
 • wie, dlaczego nie należy marnować wody,
 • rozumie konieczność oszczędzania wody i ochrony jej zasobów,
 • dostrzega ścisły związek między działalnością człowieka a stanem wody w przyrodzie i życiem różnych organizmów wodnych,
 • wykonuje zadania o charakterze polonistycznym, przyrodniczym, matematycznym, informatycznym i plastycznym – tematycznie związane z wodą,
 • korzysta z nowoczesnych technologii w celu pozyskania potrzebnych informacji naukowych

Metody i techniki pracy

 • obserwacja bezpośrednia,
 • praca indywidualna i zespołowa z różnymi źródłami informacji naukowej,
 • pokaz,
 • eksperyment,
 • zabawa plastyczna

Materiały i środki dydaktyczne

Zestawy zamieszczone przy realizacji zadań w obrębie poszczególnych 
rodzajów edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Należy przygotować: tablicę interaktywną (jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas należy wykorzystać komputery 
z dostępem do Internetu).

 • Uczniowie razem z nauczycielem udają się na wirtualną wycieczkę po oceanach, morzach, źródłach, jeziorach i rzekach; korzystając z Wikipedii i wybranych przez nauczyciela filmów (np. na YouTube), pogłębiają ogólne wiadomości o wodzie w przyrodzie.
 • Na zakończenie wirtualnej wędrówki po wodach Ziemi uczniowie pod kierunkiem nauczyciela porządkują i utrwalają zdobytą wiedzę, np.:

N: Jak dzielimy wszystkie wody na Ziemi?
U: Na stojące (np. jeziora, stawy, bagna) i płynące (np. rzeki i strumienie). Wody można też podzielić na słone i słodkie.
N: Gdzie występują wody słodkie, a gdzie słone?
U: Wody słodkie są w rzekach, jeziorach, lodowcach (w postaci lodu), źródłach, podziemnych zbiornikach oraz w atmosferze (w postaci chmur i mgły – także uznawanej za chmury). Wody słone występują głównie w morzach i oceanach.
N: Na czym polega różnica między wodą słoną a słodką?
U: Woda słona zawiera duże ilości rozpuszczonych w niej soli, zaś woda słodka (inaczej zwana wodą pitną) zawiera bardzo małe ilości soli i są to sole inne niż te w wodzie słonej.
N: Jakie znacie zbiorniki wodne?
U: Są to zbiorniki naturalne, np. jeziora, morza, oceany, oraz zbiorniki sztuczne, np. stawy.
N: Co to są gejzery?
U: Są to źródła gwałtownie wyrzucające słupy gorącej wody (o temperaturze wrzenia).
N: W jakich stanach skupienia występuje woda w przyrodzie?
U: W stanie ciekłym (taka, jaką pijemy), w stanie stałym (np. lód) i w stanie gazowym (para wodna).
N: Co to znaczy, że woda krąży w przyrodzie w zamkniętym obiegu?
U: To znaczy, że woda w przyrodzie cały czas zmienia swoje miejsce. Paruje ze zbiorników wodnych i gleby, unosi się do góry, skrapla się lub zamarza i w postaci opadów ponownie wraca na Ziemię. Żadna kropla wody nie przedostaje się poza atmosferę ziemską i to dlatego jej obieg nazywamy zamkniętym.
N: Czym się różnią opady od osadów?
U: Opady są ciekłymi lub stałymi produktami skraplania się pary wodnej tworzącej chmury, np. deszcz, mżawka, śnieg, krupy, grad. Osady tworzą się z pary wodnej, która skrapla się, krystalizuje lub zamarza na przedmiotach, roślinach i powierzchni ziemi, np. szron, szadź, gołoledź.

Część główna

Poznajmy powody różnic w zamarzaniu wody
(edukacja przyrodnicza, polonistyczna, zajęcia komputerowe)

O tym, że zimą woda często zamarza, czyli występuje w postaci śniegu lub lodu, dzieci wiedzą od dawna. W dalszej edukacji należy więc poszerzać wiedzę związaną z zamarzaniem wody o bardziej precyzyjnej treści. Zaproponowane ćwiczenia związane z obserwacją wody w jej stałym stanie skupienia z pewnością będą dla dzieci ciekawe i zachęcą do prostych, ale ważnych odkryć.

Należy przygotować: lupy, mikroskopy dziecięce (niekoniecznie o wysokiej rozdzielczości), dostęp przynajmniej do kilku stanowisk komputerowych z możliwością skorzystania z Internetu,  fragmenty roślin z szadzią i szronem (np. liście dębu, gałązki i owoce dzikiej róży), śnieg, kawałki lodu (np. z zamarzniętej kałuży), małe, plastikowe talerzyki do ułożenia zgromadzonego materiału badawczego; piłeczka do tenisa (trzymana przez kilka dni w zamrażalniku i wyjęta tuż przed wykonaniem doświadczenia), rysunek przeciętej kulki gradu obserwowanej pod lupą; dla każdego ucznia – do uzupełnienia tekst z lukami pt.: „Zimowe kreacje wody” oraz karta pracy domowej.

 

Zimowe kreacje wody

Parująca z powierzchni ziemi woda tworzy w atmosferze ..................................... Jeśli dzieje się to zimą, gdy temperatura w chmurach i na ziemi spada poniżej zera, kropelki wody zamarzają i zamieniają się w lód, a dokładniej mówiąc – formują się w ...................................., po czym pod wpływem swego ciężaru spadają na ziemię.

Czasami w powietrzu występują na przemian warstwy ciepłe (powyżej temperatury zamarzania wody) i zimne (poniżej temperatury zamarzania wody) – wówczas płatki śniegu topnieją i zamarzają ponownie. Opadają na ziemię w postaci marznącego deszczu. Tworzą osad w postaci .....................................

Osad w postaci drobniutkich igiełek to ...................................... Powstaje pod wpływem bardzo niskiej temperatury, gdy para wodna od razu zamienia się w cieniutkie, rozgałęzione igiełki lodowe. Tworzy się zwykle w nocy.
Innym rodzajem ..................................... jest ...................................... Wygląda podobnie jak szron, ale tworzy pozlepiane kryształki lodu, bez wyraźnych igiełek. Ten osad,  w przeciwieństwie do  ....................................., może tworzyć się w dzień.

W okresie zimy zdarza się też wyraźne ocieplenie i wtedy na skutek różnicy temperatur między powietrzem a ziemią na roślinach i różnych przedmiotach może pojawić się osad w postaci ......................................

Uczniowie powinni uzupełnić tekst następującymi wyrazami: chmury, płatki śniegu, gołoledzi, szron, osadu, szadź, szronu, rosy.

Przebieg obserwacji przyrodniczych:

 • Uczniowie obserwują przy pomocy lup i mikroskopów płatki śniegu, lód oraz fragmenty roślin z szadzią i szronem. Korzystając z Internetu, uzupełniają teksty z lukami; po sprawdzeniu poprawności wykonanego zadania wklejają je do zes...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy