Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

14 lutego 2018

NR 24 (Luty 2017)

Między Słońcem a Ziemią

456

Jak to się dzieje, że Słońce – niewyobrażalnie gorąca, żarząca się kula gazowa, na powierzchni której nie ma życia, gdyż temperatura wynosi około 6400 stopni Celsjusza, nie tylko nie niszczy życia na Ziemi, ale przede wszystkim je warunkuje i podtrzymuje? Jak to się dzieje, że promienie słoneczne co pewien czas pobudzają organizmy do różnych procesów życiowych, potem spowalniają lub zatrzymują te procesy, znów je pobudzają i znów spowalniają lub zatrzymują? W przyrodzie nic nie dzieje się przypadkiem, wszystko ma swój sens, a wiele zadziwiających zjawisk potrafimy już naukowo wyjaśnić. Oddziaływanie światła słonecznego na życie na Ziemi jest nierozerwalnie związane ze zmianami położenia Ziemi względem Słońca. Zmiany te odbywają się cyklicznie i tym samym decydują o cykliczności życia na Ziemi.
 

Niniejsza propozycja zajęć przyrodniczych jest przeznaczona do realizacji w klasie III (ok. 3–4 godz. lekcyjnych; po 1–2 godz. lekcyjne w ciągu dnia). Należy też przewidzieć kilkutygodniowy czas oczekiwania na efekty wynikające z doświadczeń prowadzonych na roślinach.

 

Temat dnia aktywności

Między Słońcem a Ziemią

Cele ogólne

 • zwrócenie uwagi uczniów na cykliczność życia na Ziemi związaną ze zmianami ilości światła słonecznego w ciągu doby i roku,
 • zapoznanie dzieci z przykładami wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, roślin i zwierząt

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wie, że pory roku wynikają z obiegu Ziemi wokół Słońca, a dzień i noc – z obrotu Ziemi wokół jej własnej osi,
 • dostrzega cykliczność występowania pór roku, a także dnia i nocy,
 • przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze związane z badaniem wpływu światła słonecznego na życie na Ziemi,
 • dokumentuje wyniki obserwacji,
 • samodzielnie wykonuje zadania na karcie pracy,
 • wymienia przynajmniej po 5 przykładów wpływu światła słonecznego na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • opisuje (ustnie) różne zjawiska przyrodnicze związane ze światłem słonecznym w oparciu o wiedzę pozyskaną z różnych źródeł informacji naukowej,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • korzysta z nowoczesnych technologii w celu pozyskania potrzebnej wiedzy,
 • potrafi „odczytać” z otoczenia informacje dotyczące wpływu światła słonecznego na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • wie, w jaki sposób znajomość cykliczności życia na Ziemi jest wykorzystywana w gospodarczej działalności człowieka,
 • aktywnie uczestniczy w wykonywaniu zaplanowanych na zajęcia zadań

Metody i techniki pracy

 • pogadanka,
 • praca z tekstem,
 • obserwacja bezpośrednia,
 • działania praktyczne – doświadczenia przyrodnicze w oparciu o przygotowane instrukcje,
 • zabawa

Materiały i środki dydaktyczne

Wymienione przy kolejno realizowanych zadaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

Część wstępna


Jakie są skutki obrotu Ziemi wokół własnej osi i jej obiegu wokół Słońca?

Należy przygotować: lampkę elektryczną lub świecę i zapałki, drewniany patyk do szaszłyków, 1 owoc pomarańczy, podświetlany model Słońca i krążącej wokół niego po eliptycznej orbicie Ziemi – z osią nachyloną do Słońca pod kątem
23,5 stopni, pomieszczenie z możliwością zaciemnienia.

Głównym celem tej części zajęć będzie uzmysłowienie dzieciom, z czego się bierze dzień i noc oraz z czego wynikają pory roku.

 • Dlaczego raz jest dzień, a raz noc?

Owoc pomarańczy przekłuć patyczkiem do szaszłyków w ten sposób, by stał się osią Ziemi. Zapalić źródło światła (umowne Słońce), zaciemnić pomieszczenie. Trzymając owoc w odległości kilkudziesięciu centymetrów od umownego Słońca i obracając wokół osi obserwować, jaka jego część będzie oświetlona. Co się okaże? Zawsze połowa owocu będzie oświetlona, a połowa będzie pogrążona w ciemności. Dlaczego? Dlatego że światło nie przenika przez owoc (Ziemię), ani nie opływa obiektów jak np. woda. Zawsze rozchodzi się po liniach prostych. To dlatego istnieje dzień i noc. A dlaczego dzień i noc cyklicznie następują po sobie w ciągu doby? Dlatego że Ziemia w ciągu 24 godzin wykonuje dokładnie 1 obrót wokół własnej osi.

Początek kalendarzowej wiosny i kalendarzowej jesieni to dwie daty w roku, określane terminami „równonocy jesiennej” i „równonocy wiosennej”. Wtedy właśnie oś Ziemi jest prostopadła do promieni słonecznych i w związku z tym dzień i noc mają równą długość. Zmienna długość pozostałych dni i nocy wynika z ruchu Ziemi po orbicie i zmieniającego się położenia jej osi w stosunku do Słońca.

 

A to ciekawe…

Jest na Ziemi jeden wyjątek w długości dnia i nocy, kiedy to „czas światła” i „czas ciemności” nie trwają w sumie 24 godziny. Otóż w związku z nachyleniem osi Ziemi promienie słoneczne przez pół roku w ogóle nie docierają zarówno na Biegun Północny, jak i na Biegun Południowy. To dlatego na tych obszarach zarówno dzień (tzw. „dzień polarny”), jak i noc (tzw. „noc polarna”) trwają po pół roku. A w związku z tym, że promienie słoneczne padają w tych miejscach pod bardzo małym kątem, temperatury na obu biegunach nigdy nie są wysokie.

 

 • Dlaczego zmieniają się pory roku?

Najlepiej wyjaśnić to dzieciom w zaciemnionym pomieszczeniu, na podświetlanym modelu Słońce – Ziemia. Ruch nachylonej pod kątem osi Ziemi po eliptycznej orbicie wokół Słońca powoduje, że zmieniają się obszary oświetlania planety. Dokładniej mówiąc – zmienia się kąt padania promieni słonecznych na poszczególne obszary Ziemi. W związku z tym następują zmiany temperatury, charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. A ponieważ 1 pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 dni (czyli 1 rok) i znów się powtarza, pory roku następują po sobie cyklicznie.

 

A to ciekawe…

Na półkuli północnej, na której mieszkamy, pory roku występują zgodnie z opisanym cyklem. Jednak nie wszędzie na kuli ziemskiej jest lato i zima, wiosna i jesień.
Na równiku nie ma pór roku i zawsze jest gorąco. Dlaczego? Dlatego że promienie słoneczne oświetlają równik przez cały rok pod dużym kątem.

    

Podsumowanie
Zarówno dzień i noc, jak i pory roku występują cyklicznie. Związany z nimi różny stopień oświetlenia poszczególnych obszarów Ziemi, jak i wynikające z tego zmiany temperatury wpływają na cykliczność życia roślin, zwierząt i ludzi.

Część główna

Co ma wspólnego kąt padania promieni słonecznych z ilością światła i temperaturą na danym obszarze Ziemi?

Należy przygotować: latarkę, arkusz ciemnego papieru, pomieszczenie z możliwością zaciemnienia. Proste doświadczenie pomoże dzieciom zrozumieć, że to samo źródło światła może w różny sposób oświetlać i ogrzewać dany obszar.

 • Zaciemnić pomieszczenie. Zapalić latarkę i skierować jej światło prostopadle do kartki. Na papierze utworzy się niewielkie, jasne koło.
 • Pochylić latarkę i skierować strumień światła na kartkę. Na papierze pojawi się owalna, duża, ale niezbyt jasna plama. 

    
Jak wyjaśnić te różnice w oświetleniu kartki, skoro zostało użyte to samo źródło światła?

Światło padające prostopadle na kartkę koncentruje się na bardzo małej powierzchni, a więc intensywnie ją oświetla i tym samym ogrzewa. Zaś światło padające pod kątem ostrym rozprasza się na znacznie większej powierzchni, co skutkuje słabszym jej oświetleniem i ogrzaniem.

Ze Słońcem i Ziemią jest podobnie. Cyklicznie występujące różnice w oświetlaniu i ogrzewaniu danego obszaru Ziemi wpływają na cykliczność życia na tym obszarze.

W jaki sposób światło słoneczne wpływa na cykliczność życia na Ziemi?

Należy przygotować dla każdego ucznia kartę pracy z poleceniami do samodzielnego wykonania.
    

 • Główne cele tego zadania:
 • ukazanie dzieciom skomplikowanej sieci zależności między przyrodą ożywioną a nieożywioną,
 • zapoznanie z przykładami zależności życia roślin, zwierząt i ludzi od światła i temperatury otoczenia,
 • sprawdzenie umiejętności pracy samodzielnej z tekstem o treści przyrodniczej.

 

PRZYRODA BEZ TAJEMNIC

Karta pracy ucz. kl III …………………………………………………………………………         ……………………………………
                                                           (Imię i nazwisko ucznia)                                                                     (Data)

Zadanie 1. Uważnie przeczytaj tekst zamieszczony poniżej.

Między Słońcem a Ziemią

Ziemia jest dotychczas jedyną planetą Układu Słonecznego, na której stwierdzono życie. Skomplikowane procesy życiowe zachodzące w żywych organizmach nie byłyby możliwe bez energii docierającej na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy