Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

29 stycznia 2018

NR 28 (Czerwiec 2017)

Dziecko w roli ambasadora tytularnego polskiej przyrody

419

Dziecko w roli ambasadora, w dodatku tytularnego? Tak! W dziecięcym świecie tego typu role są czymś zupełnie normalnym i nie powinny budzić zdziwienia osób dorosłych. Skoro w niektórych szkołach i przedszkolach istnieją takie instytucje, jak na przykład Dziecięcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, skoro istnieje gęsta sieć Dziecięcych Laboratoriów i sprawnie działają „lokalne”, czyli Szkolne Samorządy Uczniowskie, to dlaczego miałoby nie być ambasadorów, zwłaszcza pracujących na rzecz ochrony i promocji polskiej przyrody?
 

W związku z tym, że do poważnych dziecięcych działań na rzecz przyrody nie są konieczne ani specjalnie wyznaczone siedziby zwane ambasadami, ani skomplikowane procedury związane z powołaniem „na urząd ambasadora”, rolę ambasadora może pełnić w zasadzie każde dziecko. Tym bardziej, że większość dzieci ma swoje szczere, nie splamione pogonią za pieniędzmi i korzyściami materialnymi zasługi związane z ochroną przyrody. Jako przykłady można wymienić wyjątkową troskę o czworonożnych pupili, systematyczny udział w Sprzątaniu Świata i różnego rodzaju działaniach proekologicznych.

POLECAMY

 

Temat dnia aktywności 

Kto może zostać tytularnym ambasadorem przyrody? 

Cele ogólne

 • kształtowanie u dzieci postawy prawdziwego miłośnika przyrody,
 • wdrażanie uczniów do poszanowania przyrody w każdym miejscu i czasie – w tym podczas wakacyjnego wypoczynku

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • wzbogaca słownik pojęciowy – rozumie i wyjaśnia własnymi słowami pojęcia: ambasador, ambasador tytularny, ambasada, dyplomata,
 • rozumie konieczność poszanowania przyrody w każdym miejscu,
 • świadomie i rozsądnie korzysta z dóbr przyrody,
 • promuje piękno i bogactwo rodzimej przyrody,
 • swoją postawą zachęca i angażuje innych ludzi do działań na rzecz ochrony przyrody,
 • ukazuje piękno i bogactwo przyrody w dziecięcej twórczości artystycznej,
 • poszerza swoją wiedzę na temat polskiej przyrody (w tym przyrody Małej Ojczyzny)

Metody 
i techniki pracy

 • pogadanka,
 • obserwacja bezpośrednia,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów źródłowych (w tym Internetu, słowników języka polskiego i języków obcych, atlasów przyrodniczych, czasopism i książek o tematyce przyrodniczej),
 • technika niedokończonych zdań,
 • „giełda pomysłów”,
 • zabawa

Materiały i środki dydaktyczne

Kilka stanowisk komputerowych z możliwością korzystania z Internetu, materiały i środki dydaktyczne wymienione przy zadaniach z zakresu wybranych edukacji

 

Ambasador „ad personam” (ambasador tytularny) to tytuł, jakiego może używać osoba zasłużona dla służby dyplomatycznej, niekoniecznie aktualnie pozostająca na stanowisku ambasadora. Czyż dzieciom – prawdziwym miłośnikom przyrody można poskąpić tego honorowego tytułu? A jeśli przyznać – to za co w szczególności?

Oto propozycja 4–5 godzinnego dnia aktywności dla uczniów klasy III, którego głównym celem będzie zrozumienie roli ambasadora polskiej przyrody. Wybrane elementy zajęć mogą być z powodzeniem wykorzystane w klasie I, II czy też na zajęciach pozalekcyjnych. 

Przebieg zajęć:

Część wstępna

Co to znaczy być ambasadorem tytularnym?
(edukacja społeczna, polonistyczna, zajęcia komputerowe)

Należy przygotować: kilka stanowisk komputerowych z możliwością skorzystania z Internetu, dostępne słowniki języka polskiego, słowniki wyrazów obcych, rozsypanki zdaniowe, klej i nożyczki dla każdego ucznia, zeszyty do edukacji polonistycznej.

 • Nauczyciel wita dzieci. Przeprowadza krótką, kierowaną pytaniami powtórkę wiedzy z dziedziny ochrony przyrody. Pyta uczniów, czy chcieliby zostać ambasadorami tytularnymi polskiej przyrody. Pytanie to ma na celu spowodowanie naturalnej potrzeby wyjaśnienia pojęć: ambasador, ambasador tytularny, ambasada, dyplomata.
 • Uczniowie wyjaśniają wymienione w pkt.1. pojęcia, korzystając ze zgromadzonych źródeł informacji. Następnie zapoznają się z rozsypanką wyrazową dotyczącą wyjaśnianych pojęć, rozcinają poszczególne części zdań, po czym łączą pasujące do siebie części i wklejają do zeszytów (do edukacji polonistycznej).

Rozsypanka może wyglądać tak:

Ambasador jest to

lokal, w którym mieści się i pracuje przedstawicielstwo danego państwa czy organizacji.

Ambasador tytularny,
inaczej zwany ambasadorem „ad personam” jest to

 przedstawiciel dyplomatyczny, reprezentujący państwo lub organizację; 
obrońca ważnych interesów.

Ambasada jest to

człowiek wykształcony, układny, taktowny, postępujący w sposób elegancki i zręczny.

Dyplomata jest to

osoba zasłużona dla służby dyplomatycznej, w danej chwili niekoniecznie pełniąca urząd ambasadora.

 

Część główna

Prawa i obowiązki ambasadora tytularnego przyrody
(edukacja społeczna, polonistyczna, przyrodnicza)

Potrzebne będą: duży arkusz szarego papieru, kilka sztuk kleju w sztyfcie, ciemne mazaki (po jednym dla każdego ucznia), paski papieru (mogą być wycięte z zadrukowanych z jednej strony kartek papieru A4), kilka kompletów karteczek z wypisanymi nazwami ptaków podlegających ochronie gatunkowej, np. po 5 karteczek z nazwami: „dzięcioł trójpalczasty”, „kowalik”, „czapla siwa” i „jaskółka dymówka”.

 • Nauczyciel proponuje uczniom ustalenie, jakie są prawa i obowiązki ambasadora przyrody. W tym celu rysuje na dużym arkuszu szarego papieru tabelkę i nadaje jej tytuł: Ambasador tytularny przyrody. W kolejnych okienkach pierwszej kolumny wpisuje hasła: ma prawo, powinien, ma obowiązek, nie powinien, nie może.
 • Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe zespoły (drogą losowania takich samych nazw ptaków). Następnie każdy zespół wpisuje na paskach papieru swoje propozycje pasujące do odpowiednich okienek drugiej kolumny tabeli.
 • Uczniowie siadają w kręgu. Przedstawiają wyniki swojej pracy, po czym przyklejają paski papieru z dokonanymi wpisami do odpowiednich okienek tabeli. Nauczyciel czuwa nad tym, by wpisy nie powtarzały się.
 • Uzupełnioną tabelę uczniowie zawieszają w wybranym miejscu sali. Od tej chwili będzie nie tylko dokumentem z przeprowadzonych zajęć, ale także „przypominajką” w dążeniu do uzyskania miana „ambasadora tytularnego przyrody”.

Uzupełniona tabela może (ale nie musi) wyglądać tak:

Ambasador tytularny przyrody

ma prawo

korzystać z dóbr przyrody

w grzeczny, ale stanowczy sposób zwrócić uwagę każdemu, kto narusza prawa przyrody

podjąć stanowcze działania w sytuacjach, gdy prawa przyrody są naruszane w rażący sposób 
(np. zawiadomić o tym leśników lub policję)

uczestniczyć w różnych działaniach na rzecz przyrody

promować piękno i bogactwo przyrody

powinien

swoją postawą stanowić wzór do naśladowania

posiadać bogatą wiedzę na temat przyrody

zachęcać ludzi do przewidywania skutków różnych działań

mieć ciekawe pomysły na promowanie właściwych zachowań związanych z poszanowaniem i ochroną przyrody

współpracować z instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody

ma obowiązek

prowadzić systematyczne działania na rzecz przyrody

czuwać nad przestrzeganiem regulaminów dotyczących ochrony przyrody

pogłębiać wiedzę przyrodniczą

eksponować działania korzystnie wpływające na przyrodę 

nie powinien

naruszać praw rządzących przyrodą

korzystać z dóbr przyrody w sposób rozrzutny

zmuszać do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz przyrody (ludzie na ogół  nie lubią przymusu)

poprzestawać tylko na akcjach na rzecz przyrody

uczestniczyć w działaniach, które przynoszą przyrodzie więcej szkód niż pożytku

nie może

zmuszać do realizacji swoich pomysłów

doprowadzać do wybuchu różnego rodzaju konfliktów

na żadnym odcinku swojego życia łamać zasad dotyczących poszanowania przyrody 
(np. podczas wakacji, w swoim domu czy na własnym podwórku)

 

Młody ambasador przyrody pomaga rodzicom w przygotowaniach do wspólnego wakacyjnego wypoczynku na łonie natury
(edukacja przyrodnicza, polonistyczna)

Należy przygotować: dla każdego uczestnika zajęć – ołówek i listę rzeczy, z której ambasador przyrody wybierze to, co będzie gwarancją dobrego, ekologicznego wypoczynku.

 • Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku listę rzeczy, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w wakacyjnych plecakach. Poleca dzieciom samodzielnie zapoznać się z tą listą i zaznaczyć to, co jest niezbędne do rodzinnego wakacyjnego wypoczynku na łonie przyrody.
 • Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela, po czym siadają w kręgu na dywanie i rozmawiają na temat dokonanych wyborów.

 

Bardzo ważne! 

Każdy wybór zaznaczony znakiem „X” w kolumnie „TAK” powinien być krótko uzasadniony.
 Należy też uzasadnić, dlaczego z niektórych rzeczy znajdujących się na liście należy zrezygnować i zaznaczyć „NIE”.

 

Co jest niezbędne do udanego wypoczynku na łonie natury?

TAK

NIE

Duża suma pi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy