Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekty zajęć

6 czerwca 2019

NR 47 (Czerwiec 2019)

Jak zostać podróżnikiem?
Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3

604
Temat Jak zostać podróżnikiem? Odkrywanie prawdy o tym, że wspomnienia to najcenniejsze pamiątki z podróży.
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju przez udział w zabawach inspirowanych lekturą książki Łukasza Wierzbickiego pt.: „Afryka Kazika”.
Wymagania 
szczegółowe

(zapisane w PP w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyjętym przez nauczyciela programie nauczania)1

Edukacja polonistyczna
Uczeń:

POLECAMY

 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytanie w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności rozumienia słuchanej wypowiedzi,
 • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby,
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym,
 • nadaje znaczenie i tytuł obrazom,
 • czyta samodzielnie wybrane książki,
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie zdania i tekst ciągły w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst,
 • stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion, nazwisk,
 • korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania,
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata.

Edukacja matematyczna
Uczeń:

 • porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy
 • odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona 
 • (np. 1500, 10000, 800000),
 • rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu ( w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur,
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach,
 • mierzy długość odcinków, podaje wyniki pomiaru posługując się jednostkami długości: centymetr, metr…,
 • dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych,
 • waży, używa określeń kilogram, tona, zna zależności między tymi jednostkami,
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata,
 • wykorzystuje gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia.

 

Wymagania 
szczegółowe

(zapisane w PP w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyjętym przez nauczyciela programie nauczania)1

Edukacja społeczna

Uczeń:

 • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy,
 • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, przyjmując rolę lidera zespołu,
 • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi.

Edukacja przyrodnicza
Uczeń:

 • rozpoznaje wybrane zwierzęta, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym,
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego potrzebne do wykonania zadania lub ćwiczenia,
 • wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice,
 • przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

Edukacja plastyczna
Uczeń:

 • wyróżnia w obrazach kształty obiektów, nadaje im nazwę i znaczenie,
 •  wyróżnia w obrazach wielkości i proporcje, różnice i podobieństwa w wyglądzie,
 • rysuje kredką, wycina, składa, przykleja,
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, lekturą, opowiadaniem i muzyką.

Edukacja techniczna
Uczeń:

 • planuje i realizuje własne projekty/prace, współdziała w grupie,
 • posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami (nożyce).

Edukacja muzyczna
Uczeń:

 • słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową.
Przewidywane osiągnięcia – doświadczenia uczniów
w obszarach
rozwojowych

W rozwoju fizycznym

 • Dzieci: poruszają się rytmicznie, tańczą, kreślą owale, kolorują, wycinają żyrafy, przyklejają, piszą.

W rozwoju społecznym

 • Dzieci: współpracują, pomagają sobie wzajemnie, ustalają reguły gry i przestrzegają ich, wyrażają podziękowania, odczuwają dumę z efektów wykonanej pracy, opowiadają o zwyczajach mieszkańców Afryki.

W rozwoju emocjonalnym

 • Dzieci: odczuwają radość, zaciekawienie, zdziwienie, zachwyt wynikający z poczucia sprawstwa, uczą się empatii.

W rozwoju poznawczym

 • Dzieci: ćwiczą pamięć, uważność, słuchanie ze zrozumieniem, poznają lekturę, dźwięki Afryki, sylwetkę polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, sposób rysowania żyrafy, ciekawostki o żyrafach, doskonalą umiejętność czytania mapy, mierzenia, ważenia, dodawania w pamięci, układają zadania matematyczne, poznają grę dydaktyczną, odnajdują figury geometryczne, doskonalą umiejętność redagowania pytań.

Materiały dydaktyczne:

 • Odtwarzacz muzyki, duże arkusze szarego papieru pakowego, nożyczki, klej, kredki pastelowe w różnych odcieniach brązu, ciekawostki o żyrafach, prezentacja zdjęć Kazimierza Nowaka z wyprawy do Afryki.

 

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE I ICH FUNKCJE

1. Zabawa powitalna: „Pata Pata”

 

 • Dzieci poruszają się w rytmie piosenki śpiewanej przez Miriam Makeba2 i witają się ze sobą w rytmicznym, afrykańskim tańcu, patrząc sobie w oczy i machając ręką.

Funkcje: dzieci tworzą rytuał powitania, zaczynają szkolny dzień w radosnej atmosferze, utrwalają kulturalne zachowania, poznają piosenkę, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową.

 

2. Zabawa dydaktyczna – „Wyprawa do Afryki”

 • Dzieci zastanawiają się, co zabrałyby ze sobą na egzotyczną wyprawę do Afryki. Siedząc w kręgu podają sobie kolejno pusty plecak. Osoba trzymająca plecak mówi, co wkłada do plecaka. Kolejna osoba musi powiedzieć, co już jest w plecaku i co do niego wrzuca. Wszyscy muszą być skoncentrowani, by na koniec rundki umieć wymienić całą zawartość plecaka.
 • Np.: Janek wrzucił latarkę, Kasia – koc, Ania – cukierki, Tomek – nóż, a ja dorzucam namiot…
 • Można, jeśli jest taka potrzeba, zapytać kolegę, co on wrzucił do plecaka.

Funkcje: dzieci gromadzą słownictwo związane z wyprawą, ćwiczą pamięć, koncentrację, uwagę.


3. Zabawa dydaktyczna – „Przygotowanie do wyprawy”

 • Nauczyciel zachęca dzieci do przygotowania wyprawy.

I.    Dzieci odnajdują na mapie świata (na globusie) kontynenty. Wskazują Europę (znajdują Polskę) i Afrykę. Określają położenie Afryki względem Europy.
II.    Dzieci poznają Afrykę z opisów podróżnika. Poznają sylwetkę Polaka, który prawie 100 lat temu jako pierwszy Europejczyk podróżował po Afryce na rowerze, pisał reportaże, robił zdjęcia i w ten sposób opowiadał Polakom o niezwykłym Czarnym Lądzie. Proponuję Nauczycielom, by przybliżyli uczniom sylwetkę Kazimierza Nowaka, wykorzystując bogate materiały opublikowane w Internecie3.


Funkcje: dzieci poznają postać historyczną – polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, uczą się korzystania z mapy, wskazują na mapie kontynenty, wskazują Polskę na mapie świata.


4. Zabawa dydaktyczna – „Skarby podróżnika”

 • Dzieci opowiadają o skarbach, najważniejszych pamiątkach z odbytych dotychczas podróży. Zastanawiają się, jakie pamiątki z wyprawy do Afryki przywiózł Kazimierz Nowak.
 • Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania fragmentu książki, w którym sam podróżnik opowiada o swoich pamiątkach z wyprawy do Afryki.

 

Największy skarb


– To, co najważniejsze przywiozłem z podróży, to wspomnienia. Największym skarbem są dla mnie te zdjęcia, które oglądacie, te opowieści, których słuchacie. Nie zdobycie bogactw jest najważniejsze w podróżowaniu, ale rzeczy, które zobaczycie i ludzie, których spotkacie.
– I dlatego warto podróżować? Żeby spotkać innych ludzi? – zdziwił się chłopiec.
– Tak – odrzekłem – bo od innych ludzi zawsze dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.
Chłopiec zastanawiał się nad moimi słowami przez chwilę, po czym powiedział:
– Gdy dorosnę, także chciałbym zostać podróżnikiem.
Uśmiechnąłem się.
– Już jesteś małym podróżnikiem – powiedziałem. – Przyszedłeś na prezentację zdjęć z Afryki, jesteś ciekawy świata i zadajesz mnóstwo pytań. To bardzo dobrze. Gdy ruszysz w drogę też będziesz zadawał mnóstwo pytań, a wtedy… wtedy na pewno spotka cię coś ciekawego.
(fragment książki „Afryka Kazika“)

Funkcje: dzieci odkrywają, że największym skarbem dla podróżnika są wspomnienia, rozbudzają w sobie ciekawość świata i zainteresowanie książką opisującą wspomnienia podróżnika.


5. Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna: „Kolory Afryki”

 • Dzieci słuchają rytmicznej afrykańskiej muzyki. Improwizują taniec, poruszając się wokół stołów, na których rozpięte są duże arkusze szarego papieru. Na sygnał nauczyciela kreślą za pomocą pastelowej kredki w kolorze brązowym zamknięte owale różnej wielkości;
 • Dzieci wypełniają kontury wykreślonych owali w rytmie afrykańskich bębnów4. Wykorzystują kredki pastelowe w różnych odcieniach brązu;
 • Dzieci zastanawiają się, czy powstałe mozaiki mogą w jakiś sposób kojarzyć się z Afryką.

Funkcje: dzieci poruszają się w rytmie i zatrzymują w bezruchu, kreślą rytmicznie, szukają uzasadnienia dla użytych kolorów, wnioskują, rozmawiają na temat potrzeby kamuflażu zwierząt afrykańskich, uważają, by w trakcie zabawy nie potrącić kolegi, poznają afrykańskie rytmy.


6. Słuchanie fragmentu książki Łukasza Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”– „Uratowany przez żyrafy”

 • Nauczyciel zaprasza do wysłuchania wspomnień samotnego podróżnika. Czyta do słów: „(…) – Masz wielkie szczęście! – odpowiedział jeden z ludzi. – To żyrafy cię uratowały!”;
 • Nauczyciel zaprasza do rozmowy o tym, jak żyrafy mogły uratować chorego podróżnika. Dzieci próbują domyślać się, dzielą się swoimi pomysłami;
 • Nauczyciel wraca do czytania drugiej części rozdziału książki.

Funkcje: dzieci poznają fragment lektury, ćwiczą uważne słuchanie, rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie.


7. Zabawa plastyczna: „Żyrafy”

 • Dzieci układają swoje ręce odsłonięte od łokcia z zaciśniętą pięścią i odrysowują je sobie nawzajem na powstałej wcześniej mozaice. Łokcie stawiają na brzegu papieru, a pięści w kierunku jego środka;
 • Odkrywają, że odrysowane ręce mogą być szkicem wyjściowym do narysowania szyi i głowy żyrafy. Dorysowują uszy, rogi, oczy, pysk żyrafy, wycinają narysowaną sylwetę;
 • Dzieci naklejają żyrafy na wspólny arkusz szarego papieru. Tworzą wspólny obraz stada żyraf. W dolnej części obrazu przyklejają niewykorzystane fragmenty pokolorowanych owali, dorysowują, wycinają i doklejają zielone liście;
 • Dzieci podziwiają wspólnie stworzoną kartę pracy, a nauczyciel odczytuje fragment książki: „… ponad koronami drzew kołysały się na długich szyjach głowy żyraf, skubiących liście z najwyższych gałęzi.” Wypowiadają się na temat powstałej pracy, zastanawiając się, czy mogłaby być ona „zdjęciem” – pamiątką z podróży.

Funkcje: wspólnie wykonują kartę pracy, uczą się rysowania żyrafy, pracy w zespole, planowania, podziału pracy, przeżywania radości i poczucia sprawstwa.


8. Zabawa dydaktyczna: „Ciekawostki o żyrafach”

 • Dzieci ustawiają się parami, twarzami do siebie w kręgu, tworząc w ten sposób krąg wewnętrzny i zewnętrzny. Każde dziecko dostaje kartkę z ciekawostką o żyrafach, czyta uważnie zapisaną informację. Na sygnał nauczyciela dzieci tworzące parę opowiadają sobie wzajemnie poznane ciekawostki i wymieniają się karteczkami. Po chwili, nauczyciel „kręci kołem” prosząc, by dzieci przesunęły się na przykład o 3 osoby w lewo. Dzieci powtarzają działania, opowiadają usłyszaną od kolegi ciekawostkę i znów wymieniają się kartkami z nową ciekawostką o żyrafach.
 • Po kilkakrotnej zmianie miejsc dzieci siadają w kręgu i kolejno opowiadają najciekawszą poznaną informację o ży...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy