Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekty zajęć

6 czerwca 2019

NR 47 (Czerwiec 2019)

Jak zostać podróżnikiem?
Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie 3

0 54
Temat Jak zostać podróżnikiem? Odkrywanie prawdy o tym, że wspomnienia to najcenniejsze pamiątki z podróży.
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju przez udział w zabawach inspirowanych lekturą książki Łukasza Wierzbickiego pt.: „Afryka Kazika”.
Wymagania 
szczegółowe

(zapisane w PP w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyjętym przez nauczyciela programie nauczania)1

Edukacja polonistyczna
Uczeń:

 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytanie w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności rozumienia słuchanej wypowiedzi,
 • słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby,
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym,
 • nadaje znaczenie i tytuł obrazom,
 • czyta samodzielnie wybrane książki,
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie zdania i tekst ciągły w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst,
 • stosuje poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion, nazwisk,
 • korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania,
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata.

Edukacja matematyczna
Uczeń:

 • porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy
 • odczytuje i zapisuje za pomocą cyfr liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona 
 • (np. 1500, 10000, 800000),
 • rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu ( w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur,
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach,
 • mierzy długość odcinków, podaje wyniki pomiaru posługując się jednostkami długości: centymetr, metr…,
 • dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych,
 • waży, używa określeń kilogram, tona, zna zależności między tymi jednostkami,
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata,
 • wykorzystuje gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia.

 

Wymagania 
szczegółowe

(zapisane w PP w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przyjętym przez nauczyciela programie nauczania)1

Edukacja społeczna

Uczeń:

 • identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy,
 • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, przyjmując rolę lidera zespołu,
 • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi.

Edukacja przyrodnicza
Uczeń:

 • rozpoznaje wybrane zwierzęta, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym,
 • odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego potrzebne do wykonania zadania lub ćwiczenia,
 • wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice,
 • przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

Edukacja plastyczna
Uczeń:

 • wyróżnia w obrazach kształty obiektów, nadaje im nazwę i znaczenie,
 •  wyróżnia w obrazach wielkości i proporcje, różnice i podobieństwa w wyglądzie,
 • rysuje kredką, wycina, składa, przykleja,
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, lekturą, opowiadaniem i muzyką.

Edukacja techniczna
Uczeń:

 • planuje i realizuje własne projekty/prace, współdziała w grupie,
 • posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami (nożyce).

Edukacja muzyczna
Uczeń:

 • słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową.
Przewidywane osiągnięcia – doświadczenia uczniów
w obszarach
rozwojowych

W rozwoju fizycznym

 • Dzieci: poruszają się rytmicznie, tańczą, kreślą owale, kolorują, wycinają żyrafy, przyklejają, piszą.

W rozwoju społecznym

 • Dzieci: współpracują, pomagają sobie wzajemnie, ustalają reguły gry i przestrzegają ich, wyrażają podziękowania, odczuwają dumę z efektów wykonanej pracy, opowiadają o zwyczajach mieszkańców Afryki.

W rozwoju emocjonalnym

 • Dzieci: odczuwają radość, zaciekawienie, zdziwienie, zachwyt wynikający z poczucia sprawstwa, uczą się empatii.

W rozwoju poznawczym

 • Dzieci: ćwiczą pamięć, uważność, słuchanie ze zrozumieniem, poznają lekturę, dźwięki Afryki, sylwetkę polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka, sposób rysowania żyrafy, ciekawostki o żyrafach, doskonalą umiejętność czytania mapy, mierzenia, ważenia, dodawania w pamięci, układają zadania matematyczne, poznają grę dydaktyczną, odnajdują figury geometryczne, doskonalą umiejętność redagowania pytań.

Materiały dydaktyczne:

 • Odtwarzacz muzyki, duże arkusze szarego papieru pakowego, nożyczki, klej, kredki pastelowe w różnych odcieniach brązu, ciekawostki o żyrafach, prezentacja zdjęć Kazimierza Nowaka z wyprawy do Afryki.

 

PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE I ICH FUNKCJE

1. Zabawa powitalna: „Pata Pata”

 

 • Dzieci poruszają się w rytmie piosenki śpiewanej przez Miriam Makeba2 i witają się ze sobą w rytmicznym, afrykańskim tańcu, patrząc sobie w oczy i machając ręką.

Funkcje: dzieci tworzą rytuał powitania, zaczynają szkolny dzień w radosnej atmosferze, utrwalają kulturalne zachowania, poznają piosenkę, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową.

 

2. Zabawa dydaktyczna – „Wyprawa do Afryki”

 • Dzieci z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Życie Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy