Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekty zajęć

17 maja 2019

NR 46 (Maj 2019)

Trójkątna bajka

335
Temat Trójkątna bajka. Odkrywanie figur geometrycznych w świecie realnym i wyobrażonym, obserwowanie zmian zachodzących wokół nas i w nas pod wpływem nieoczekiwanej sytuacji.
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju przez udział w zabawach matematycznych, czytelniczych i plastycznych.
Wymagania 
szczegółowe

(zapisane w PP w odniesieniu do poszczególnych dyscyplin naukowych)1
Edukacja polonistyczna
Uczeń:

 • wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytanie w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności rozumienia słuchanej wypowiedzi,
 • słucha z uwagą lektur,
 • wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z lekturą,
 • nadaje znaczenie i tytuł obrazom,
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć,
 • eksperymentuje, przekształca tekst,
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie…,
 • wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata.

Edukacja matematyczna
Uczeń:

 • liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.,
 • dodaje do podanej liczby w pamięci,
 • układa zadania tekstowe i je rozwiązuje,
 • rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur,
 • porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej,
 • wykorzystuje gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia.

Edukacja społeczna
Uczeń:

 • przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad,
 • wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu.

Edukacja przyrodnicza
Uczeń:

 • rozróżnia podstawowe znaki drogowe.

Edukacja plastyczna
Uczeń:

 • wyróżnia w obrazach kształty obiektów, nadaje im nazwę i znaczenie,
 • wyróżnia w obrazach wielkości i proporcje, różnice i podobieństwa w wyglądzie,
 • rysuje kredką, wycina, składa, przykleja,
 • ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką.

Edukacja techniczna
Uczeń:

 • planuje i realizuje własne projekty/prace, współdziała w grupie,
 • posługuje się bezpiecznie prostymi narzędziami (nożyce).

Edukacja informatyczna
Uczeń:

 • koduje informacje, odczytuje zakodowane informacje.

Edukacja muzyczna
Uczeń:

 • słucha muzyki w połączeniu z aktywnością ruchową.
Przewidywane osiągnięcia – doświadczenia uczniów
w obszarach
rozwojowych

W rozwoju fizycznym

 • Dzieci: poruszają się rytmicznie, tańczą, kreślą literę „y”, składają papier, wycinają trójkąty, konstruują mozaiki, piszą wyrazy.

W rozwoju społecznym

 • Dzieci: współpracują w grupach, wymieniają się trójkątami, pomagają sobie wzajemnie, ustalają reguły gry i przestrzegają ich, cierpliwie czekają na swoją kolejkę w rzucaniu kostką do gry, wyrażają podziękowania, gratulacje, przyjmują gratulacje, odczuwają dumę z efektów wykonanej pracy.

W rozwoju emocjonalnym

 • Dzieci: odczuwają radość, zaciekawienie, zdziwienie, zachwyt wynikający z poczucia sprawstwa, uczą się empatii.

W rozwoju poznawczym

 • Dzieci: poznają lekturę, różnicę między słowami „bajeczna” i „bajkowa”, znaki drogowe, poznają sposób podziału prostokątnej kartki na 12 trójkątów, utrwalają nazwy figur geometrycznych, odnajdują figury geometryczne w świecie realnym i wyobrażonym, doskonalą umiejętność dodawania w pamięci, wysłuchują głoskę „y” w różnych pozycjach, samodzielnie czytają wiersz, przekształcają poznany wiersz, doskonalą świadomość językową, układają zadania matematyczne, poznają piosenkę, tworzą mozaiki z kolorowych trójkątów, poznają grę dydaktyczną, odczytują symbole, projektują znaki ostrzegawcze.

Materiały dydaktyczne:

 • Odtwarzacz muzyki, duże arkusze białego papieru, nożyczki, klej, papier A4 w różnych kolorach (po 1 arkuszu dla każdego dziecka), blok rysunkowy i kredki do wykonania znaku ostrzegawczego, kartki do rysowania i zapisu punktów w czasie gry dydaktycznej.PLANOWANE SYTUACJE EDUKACYJNE I ICH FUNKCJE

 

1. Zabawa powitalna: „Witajcie w naszej bajce…”

 • Dzieci poruszają się w rytmie piosenki „Witajcie w naszej bajce…” i witają się ze sobą, podając sobie ręce, wymieniając uściski.

Funkcje: dzieci tworzą rytuał powitania, zaczynają szkolny dzień w radosnej atmosferze, utrwalają kulturalne zachowania, poznają piosenkę, doskonalą koordynację ruchowo-słuchową.

2. Zabawa dydaktyczna – „Jaka to bajka?”

 • Dzieci oglądają obrazki i zgadują (przypominają sobie) tytuły poznanych już bajek. Rozmawiają o swoich ulubionych bajkach.

Funkcje: dzieci przypominają sobie znane bajki, przygotowują się do kolejnych działań.

3. Zabawa dydaktyczna – „Trójkątna zgadywanka”

 • Dzieci nadają znaczenia trójkątom prezentowanym przez nauczyciela w kontekście konkretnej, znanej bajki. Podają swoje interpretacje (skojarzenia), np.: trójkąty w bajce o Czerwonym Kapturku.
(czapeczka, drzewo, zęby wilka, dach domku babci)


Funkcje: dzieci wywołują skojarzenia, wyobrażenia dotyczące znanej bajki, obserwują zmiany znaczenia zachodzące pod wpływem nieoczekiwanej sytuacji (zmiany wielkości, koloru, ilości), przygotowują się do kolejnych działań.

4. Kinezjologiczna zabawa dydaktyczna: „Figury geometryczne”

 • Dzieci wybierają sobie kolorową kartkę A4. Ustalają, że kartka ma kształt prostokąta. Składają prostokątną kartkę zgodnie z pokazem i instrukcją nauczyciela2:
   
 • przeciwległe rogi, zgięcie, zaprasowanie,
 • rozprasowanie, zgięcie pozostałych przeciwległych rogów,
 • badanie i nazywanie wklęsłości i wypukłości,
 • zgięcie kartki na pół wzdłuż,
 • zgięcie kartki na pół w poprzek,
 • zagięcie rogów kartki,
 • przeliczenie trójkątów, powstałych w wyniku zgięć.


 


Funkcje: dzieci przypominają nazwy figur geometrycznych, odkrywają sposób podziału prostokąta na 12 trójkątów, przeliczają, określają wielkość, porównują wielkości, ćwiczą motorykę małą.

5. Zabawa plastyczna „Bajeczne3 mozaiki”

 • Dzieci odcinają nożyczkami po jednym trójkącie i zamieniają się odciętymi trójkątami tak, żeby każde miało trójkąt w innym kolorze niż swój. W podobny sposób odcinają pozostałe trójkąty i tak zamieniają się kolorami, żeby zgromadzić jak najwięcej różnych, kolorowych trójkątów.
 • Dzieci pracują indywidualnie i z pozyskanych kolorowych trójkątów przygotowują obrazek – mozaikę według własnego pomysłu. Mozaikę układają na stolikach (nie przyklejają do papieru).
 • Dzieci oglądają powstałe prace, na pewno wszystkie będą bajeczne, godne podziwu, wspaniałe, niezwykłe.

Funkcje: dzieci rozwijają umiejętności komunikowania się w grupie rówieśniczej, wyobraźnię i kreatywność.

6. Zabawa plastyczna „Bajkowe mozaiki”

 • Nauczyciel dzieli klasę na 3 zespoły. Dzieci wnoszą do zespołu swoje kolorowe trójkąty. Tworzą zespołową bazę materiałów.
 • Każdy zespół otrzymuje zlecenie przygotowania mozaiki, która będzie ilustracją do konkretnej, jeszcze nieznanej dzieciom bajki. Każda grupa ma przygotować inną ilustrację. Nauczyciel opisuje zadanie każdej grupie z osobna i prosi o zachowanie tajemnicy.
 • Pierwszy zespół ma stworzyć mozaikę przedstawiającą skałę, a na niej pałac.
 • Drugi zespół króla siedzącego na tronie, a trzeci zespół wieżę i rycerzy.
 • Dzieci projektują obrazy, a potem przyklejają prace na dużych kartonach.
 • Wyeksponowane na tablicy lub na ścianie sali dydaktycznej dzieła stanowią materiał do wspólnego podziwiania i odczytywania znaczeń.
 • Można zacząć od analizy matematycznej, inwentaryzacji trójkątów, w trakcie które...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy