Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Konspekty zajęć

12 maja 2020

NR 54 (Maj 2020)

Uczenie się przez odkrywanie i konstruowanie. Przykładowy konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego

0 427

W artykule omawiamy czym jest nauczanie zintegrowane, jakie czynności mu towarzyszą oraz jak zorganizować zajęcia dla uczniów w kształceniu zintegrowanym.

Przedstawiony konspekt został oparty na następujących zasadach dydaktycznych, wywodzących się z pedagogiki wczesnoszkolnej prof. Ryszarda Więckowskiego.
Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia zintegrowanego jest konieczność wieloaspektowej, wielokierunkowej aktywizacji dziecka, potrzeba stałego diagnozowania osiągnięć rozwojowych i wspierania funkcji stymulujących rozwój.
Elementem integrującym poszczególne kierunki edukacji jest język w aspekcie semiotycznym. Dziecko, ujmując całościowo rzeczywistość, odczuwa potrzebę wyrażania swoich doznań i przeżyć za pomocą systemu znaków. Są to znaki języka mówionego, stosunków wielkościowych, geometrycznych, ilościowych, technik plastycznych, ekspresji ruchowej, muzycznej itd.

POLECAMY

  • Integracja ma charakter czynnościowy, treściowo-organizacyjny, metodyczny. Nauczyciel tak organizuje sytuacje edukacyjne, aby uczniowie podejmowali się różnorodnych czynności rozwijających ich aktywność percepcyjno-innowacyjną.
  • Aspekt treściowy integracji obejmuje proces kształcenia języka dziecka w wymiarze semiotycznym. Nauczyciel wzbogaca język ucznia, biorąc pod uwagę jego zainteresowania i fizjologiczny stopień zmęczenia, różnicując formy aktywności i w tych warunkach tworzy scalony obraz świata.
  • Aspekt organizacyjny integracji dotyczy przemiennego stosowania różnorodnych wielokierunkowych form aktywności dzieci. Wielokierunkowość form aktywności zapewnia stopniowe i naturalne uczenie się kolejno czynności prostych, a później złożonych.
  • Proces uczenia oparty jest na różnych formach aktywności uczniów (integracja czynnościowa).
  • Oddziałuje na wszystkie sfery osobowości uczniów (integracja psychiczna).
  • Zakłada integrowanie różnych strategii oraz metod uczenia się (integracja metodyczna).
  • Wynikiem wielokierunkowej aktywności dzieci staje się wiedza o charakterze zintegrowanym (integracja treściowa).

Za: Dorota Dziamska, Małgorzata Małyska, Małgorzata Wróblewska, Janusz Woźniak, Komentarz do podstawy programowej.

Konspekt dzienny zajęć zintegrowanych w klasie 1.
Temat Mierzymy czas. Odkrywanie w zabawie konstrukcyjnej zasad działania zegara
Holistyczny cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju dziecka podczas zabaw plastycznych, teatralnych i czytelniczych
Rozwój uczniów w poszczególnych obszarach 
w kontekście 
wymagań ogólnych podstawy 
programowej
W zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
Wymagania ogólne z podstawy programowej Doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych
1.     Sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji
3.    Umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej
4.    Umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych
Dzieci: poruszają się rytmicznie, tańczą, kreślą równoległe linie, kolorują, wycinają zegar, przyklejają, piszą 
Rozwój uczniów w poszczególnych obszarach 
w kontekście 
wymagań ogólnych podstawy 
programowej
W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
Wymagania ogólne z podstawy programowej Doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych
1.    Umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich
2.     Umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzeba tworzenia relacji
6.     Umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku
Dzieci: odczuwają radość, zaciekawienie, zdziwienie, zachwyt wynikający z poczucia sprawstwa, uczą się empatii
W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
Wymagania ogólne z podstawy programowej Doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych
3.    Potrzeba i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych cech
4.    Umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania
5.    Umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii
6.    Umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych
7.    Umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze, oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania
Dzieci: współpracują, pomagają sobie wzajemnie, ustalają reguły wspólnej pracy i przestrzegają ich, wyrażają podziękowania, odczuwają dumę z efektów wykonanej pracy, przekraczają własne „ja”, aby nawiązać relację i komunikację z innymi, używają zwrotów grzecznościowych
Rozwój uczniów w poszczególnych obszarach 
w kontekście 
wymagań ogólnych podstawy 
programowej
W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
Wymagania ogólne z podstawy programowej Doświadczenia uczniów w obszarach rozwojowych
1.    Potrzeba i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia
2.    Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalająca na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę
5.    Umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań mat...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy