Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć

12 czerwca 2018

NR 13 (Styczeń 2016)

Dom, dach, drzewo, doniczka, czyli poznajemy literę D
Scenariusz zajęć dla uczniów klasy I

412
Czas trwania: Dwie godziny lekcyjne (po 45 min)
Cel ogólny: •  zapoznanie z literą „d” – wielką i małą, drukowaną i pisaną, 
•  zapoznanie ze sposobem pisania litery,
•  kształcenie umiejętności pisania poznanej litery,
•  przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy,
•  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
•  rozwijanie kreatywnego myślenia najmłodszyc
Dzięki zajęciom uczeń: •  zna kształt litery „d” (wielkiej i małej, pisanej i drukowanej),
•  zna pisownię litery „d” (wielkiej i małej), 
•  zna wyrazy zawierające głoskę „d”, 
•  potrafi poprawnie pisać literę „d” (wielką i małą),
•  potrafi prawidłowo wymawiać głoskę „d”,
•  współuczestniczy w proponowanych formach aktywności, 
•  współpracuje z innymi dziećmi podczas realizacji zadań
Metody: Rozmowa, pokaz, ćwiczenia, zabawy integracyjne i ruchowe
Formy pracy: •  praca indywidualna,
•  praca grupowa
Środki dydaktyczne •  ilustracje przedstawiające różne przedmioty rozpoczynające się na literę „d”, 
np. dom, dach, drzewo,
•  przygotowane wcześniej podpisy z nazwami przedmiotów znajdujących się 
na ilustracjach,
•  szablony litery „d” (wielkiej i małej, drukowanej i pisanej) do przypięcia na tablicy,
•  papierowe tacki (talerzyki) w ilości odpowiadającej liczbie dzieci, 
•  grysik,
•  kartki formatu A4 w ilości odpowiadającej liczbie dzieci,
•  materiały plastyczne: kolorowy papier, bibuła, klej, plastelina, nożyczki,
•  trzy piłki do siatkówki

Przebieg zajęć:

  • Powitanie dzieci i zaproszenie ich do wspólnej zabawy „Ludzie do ludzi”. Dzieci dobierają się w pary, stoją naprzeciwko siebie i wykonują polecenia nauczyciela, np.: podnosimy prawą rękę w górę i witamy się; podnosimy lewą stopę do góry i nasze lewe stopy się witają; podnosimy prawe łokcie i witamy prawy łokieć sąsiada z pary; witamy nasze, noski, uszy itp. Zabawa trwa dotąd, dopóki wszystkie części ciała nie zostaną powitane. 
  • Sytuacja motywująca wprowadzenie litery.

Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu zajęć, umieszczając na tablicy ilustracje przedstawiające różne przedmioty rozpoczynające się na literę „d”, np. dom, dach, drzewo, dywan, drabina, doniczka. Następnie pyta dzieci, co jest prezentowane na obrazkach.

  • Pokaz litery wielkiej i małej, drukowanej i pisanej wraz z wyrazem podstawowym.

Nauczyciel przypina do ilustracji podpisy z nazwami przedmiotów. Pyta dzieci, jaka litera występuje na początku każdego wyrazu. Pokazuje dzieciom wygląd wielkiej i małej litery „d”, drukowanej i pisanej. Następnie prosi o podniesienie się z miejsca uczniów, których imię lub nazwisko zaczyna się na literę „d”. Podkreśla, że imiona i nazwiska zawsze piszemy wielką literą.

  • Omówienie kształtu litery pisanej, wielkiej i małej, porównywanie z innymi kształtami liter.

Nauczyciel pyta, do czego jest podobna litera „d”. Dzieci zgłaszają swoje propozycje, np. wielka litera „D” podobna jest do naprężonego łuku, połówki jabłka, kwadry Księżyca (nauczyciel najpierw omawia z dziećmi kształt litery drukowanej, potem pisanej).

  • Demons...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy