Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regulamin Konkursu „Odzyskaj Głos!”

Artykuły | 20 marca 2019 |
209
 1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Biologia w szkole”, „Matematyka”, „Horyzonty Anglistyki”, „Polonistyka”, itd., zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 26.03.2019 – 9.04.2019 r.
 3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli
 4. Zadanie konkursowe:
 5. Zadanie konkursowe: Opisz sytuację, w której krzyczysz ze szczęścia
  1. Odpowiedź należy zamieścić pod postem na FB lub przesłać na adres: konkursy@forum-media.pl. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź
  2. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie  . Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 26.03.2019 – 9.04.2019 r. do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu
 9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 1 zwycięzcy nagrody głównej i 10 zwycięzców narody pocieszenia biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.
 10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 16.04.2019 r.
  Nagrodą główną w Konkursie będzie zestaw Euphoria Calvin Klein 30ml, gra Halma, 2  x poradnik 10 kroków dla dobrej emisji głosu i 2 x GeloVox, wartość nagrody 356 zł
  Nagrodą pocieszenia w Konkursie będzie zestaw gra Halma, 2  x poradnik 10 kroków dla dobrej emisji głosu i 2 x GeloVox, wartość nagrody 240 zł
  Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 12. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 13. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora zgłoszenie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 15. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska na fanpage’u:
 16. Zwycięzcy zgadzają się na przekazanie danych do wysyłki nagrody sponsorowi nagród firmie: SIROWA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, Polska

  Reklamacje
 17. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 18. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 20. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

  Postanowienia końcowe
 21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 22. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Przypisy