Dołącz do czytelników
Brak wyników

Regulamin Konkursu „Odzyskaj Głos!”

Artykuły | 20 marca 2019 |
267
 1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły”, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Biologia w szkole”, „Matematyka”, „Horyzonty Anglistyki”, „Polonistyka”, itd., zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 26.03.2019 – 9.04.2019 r.
 3. Konkurs skierowany jest do nauczycieli
 4. Zadanie konkursowe:
 5. Zadanie konkursowe: Opisz sytuację, w której krzyczysz ze szczęścia
  1. Odpowiedź należy zamieścić pod postem na FB lub przesłać na adres: konkursy@forum-media.pl. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź
  2. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie  . Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 26.03.2019 – 9.04.2019 r. do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu
 9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 1 zwycięzcy nagrody głównej i 10 zwycięzców narody pocieszenia biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.
 10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 16.04.2019 r.
  Nagrodą główną w Konkursie będzie zestaw Euphoria Calvin Klein 30ml, gra Halma, 2  x poradnik 10 kroków dla dobrej emisji głosu i 2 x GeloVox, wartość nagrody 356 zł
  Nagrodą pocieszenia w Konkursie będzie zestaw gra Halma, 2  x poradnik 10 kroków dla dobrej emisji głosu i 2 x GeloVox, wartość nagrody 240 zł
  Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 12. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 13. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora zgłoszenie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników prze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy