Dołącz do nas

Życie Szkoły

Regulamin Konkursu „Naucz się programowania z LEGO® Boost!”

Regulamin Konkursu „Naucz się programowania z LEGO® Boost!”

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły” oraz „Mały Uczeń”, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od 13.09.17 do 30.10.17 r.

3. Konkurs skierowany jest do czytelników czasopisma „Mały Uczeń”

4. Zadanie konkursowe:

a) Opisz, zbuduj lub narysuj, co chciałbyś zbudować z klocków LEGO i zaprogramować, uzasadnij dlaczego.

b) Swoją pracę wyślij na adres konkursy@forum-media.pl 5. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie https://www.zycieszkoly.com.pl/. Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.

8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 13.09.17 do 30.10.17 do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu

9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 1 zwycięzcy nagrody głównej i 5 zwycięzców nagrody pocieszenia, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.

10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 6.11.17 r.

11. Nagrodą w Konkursie będzie: Nagroda główna: zestaw LEGO Boost (17101), wartość nagrody 699,99 zł Nagrody pocieszenia: 5 zestawów Kreatywne klocki LEGO®, duże pudełko (10698), wartość nagrody 199,99 zł Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

13. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.

14. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że nadesłane do Organizatora zdjęcie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia osób trzecich, których wizerunki utrwalono na fotografii na publikację tych wizerunków.

15. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

16. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska na fanpage’u Małego Ucznia oraz zdjęć na stronie https://www.zycieszkoly.com.pl/

Reklamacje

17. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

18. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

20. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

22. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

23. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

  • Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

  • MegaMisja i #SuperKoderzy ponownie zapraszają uczniów z całej Polski do przygody z cyfrowym światem