Dołącz do nas

Życie Szkoły

Regulamin Konkursu „Naucz się programowania z LEGO® Boost!”

Regulamin Konkursu „Naucz się programowania z LEGO® Boost!”

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły” oraz „Mały Uczeń”, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od 13.09.17 do 30.10.17 r.

3. Konkurs skierowany jest do czytelników czasopisma „Mały Uczeń”

4. Zadanie konkursowe:

a) Opisz, zbuduj lub narysuj, co chciałbyś zbudować z klocków LEGO i zaprogramować, uzasadnij dlaczego.

b) Swoją pracę wyślij na adres konkursy@forum-media.pl 5. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

6. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie https://www.zycieszkoly.com.pl/. Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.

8. Spośród Uczestników, którzy w dniach 13.09.17 do 30.10.17 do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu

9. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 1 zwycięzcy nagrody głównej i 5 zwycięzców nagrody pocieszenia, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.

10. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 6.11.17 r.

11. Nagrodą w Konkursie będzie: Nagroda główna: zestaw LEGO Boost (17101), wartość nagrody 699,99 zł Nagrody pocieszenia: 5 zestawów Kreatywne klocki LEGO®, duże pudełko (10698), wartość nagrody 199,99 zł Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

13. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.

14. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że nadesłane do Organizatora zdjęcie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia osób trzecich, których wizerunki utrwalono na fotografii na publikację tych wizerunków.

15. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

16. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska na fanpage’u Małego Ucznia oraz zdjęć na stronie https://www.zycieszkoly.com.pl/

Reklamacje

17. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

18. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

19. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

20. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

22. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

23. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Podstawowy

Nowe technologie sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego. Szkoła otwarta na innowacje cyfrowe

Komputer, iPad, tablet, telefon komórkowy stanowią dziś podstawowe wyposażenie dziecka ery cyfrowej. Również dla wielu nauczycieli stały się one bardzo użytecznymi instrumentami w środowisku edukacyjnym. Dzięki wyposażeniu cyfrowemu w s...