Dołącz do nas

Życie Szkoły

Regulamin Konkursu „Konkurs z Seboradin wygraj kurację regenerującą do włosów!”

 

 1. Organizatorem konkursu  (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Życie Szkoły” i „Mały Uczeń”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa od 11.04.18 do 25.04.18 r.
 3. Konkurs skierowany jest do kobiet
 4. Zadanie konkursowe:
 1. Wymień produkty wchodzące w skład kuracji Seboradin Regenerujący.
 2. Napisz dlaczego kuracja Seboradin Regenerujący powinna trafić do Ciebie i odpowiedź prześlij je na konkursy@forum-media.pl. Wybierzemy najciekawsze odpowiedzi
 1. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie  https://www.zycieszkoly.com.pl. Na wniosek Uczestnika Konkursu,  regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 4. Spośród Uczestników, którzy w dniach 11.04.18 do 25.04.18 r. do godziny 24:00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu
 5. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru 13 zwycięzcy nagrody biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.
 6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku do dnia 27.04.18 r.
 7. Nagrodą w Konkursie będzie:

13 zestawów kuracji Seboradin Regenerujący szampon, balsam, lotion i  maska:

https://seboradin.pl/pl/content/34-seboradin-regenerujacy-szampon-balsam-lotion-maska, wartość nagrody 120 zł

Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 2. Zgłoszone do Konkursu materiały, przesłane do Organizatora nie podlegają zwrotowi, stają się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestników Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia,  że nadesłane do Organizatora zdjęcie nie narusza praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna  z obowiązującym prawem. Ponadto
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 5. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska na fanpage’u Życia Szkoły i Mały Uczeń oraz na https://www.zycieszkoly.com.pl/
 6. Zwycięzcy zgadzają się na przekazanie danych do wysyłki nagrody sponsorowi nagród firmie: Lara Edyta Pawluśkiewicz, Adres do korespondencji Siedziba Poznań ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, Tel: +48 61 89 61 500, NIP 677-207-62-71

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Dział AD, z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.