Autor Barankiewicz Joanna

Socjoterapia w edukacji wczesnoszkolnej

jako pomoc dziecku nieśmiałemu

Na przestrzeni ostatnich lat socjoterapia coraz częściej wykorzystywana jest w codziennej pracy z dziećmi, które przejawiają zaburzenia zachowania, trudności adaptacyjne oraz zaburzenia emocjonalne. Pojawiło się w związku z tym mnóstwo publikacji dotyczących zastosowań socjoterapii przy różnego typu zaburzeniach dzieci i młodzieży. W przypadku jakich zaburzeń warto zastosować zajęcia socjoterapeutyczne?

W edukacji wczesnoszkolnej są to przede wszystkim zachowanie agresywne, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia lękowe, niska samoocena oraz nieśmiałość. Jeżeli ktoś uważa moje podejście za zbyt drobiazgowe i nie widzi potrzeby wdrażania zajęć socjoterapeutycznych w przypadku dziecka nieśmiałego, oświadczam, że bardzo się myli. Otóż osoby pracujące z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym często spotykają się z problemami w nawiązaniu przez dziecko nieśmiałe relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi.

W proce...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 91% treści

Podstawowy

Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza?

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie odliczają dni do wakacji. Warto wykorzystać ten okres na pracę z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Podstawowy

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu

Wywiad z Bożenną Odowską-Szlachcic – oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI o istocie oddziaływań na zmysły dziecka w jego rozwoju.
Podstawowy

Zaburzenia procesu lateralizacji

Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, a także orientacji przestrzennej i lateralizacji. Bardzo często współwystępują one z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz pamięci.